fbpx
Presto > Nyheter > Information

Briab + Presto = Sant

Konkurrens och samarbete är två sidor av samma sak – kundnytta! I konkurrens skärps vi och tvingas prestera bättre och bättre, oftast till nytta för våra kunder. Men med samarbeten växer vi och lär oss, kan erbjuda mer och hitta nya spännande vägar att leverera värde till våra kunder. Båda är bra, men när samarbete verkligen funkar, finns det inget bättre.

Sedan två år samarbetar vi med våra kollegor och vänner på Briab, som från sin start som brandsingenjörsföretag idag erbjuder heltäckande riskhantering. Med närmare 160 brand- och riskexperter och 9 kontor runt om i Sverige förstärker dom oss. Och vi dom.

Presto Brandsäkerhet rekryterar ny VD och koncernchef

Efter genomförda strategiska förvärv och med ny huvudägare rekryterar Presto Filip Bjurström som ny verkställande direktör och koncernchef. Filip Bjurström kommer närmast från rollen som Divisionschef Stockholm på Bravida. Filip efterträder Anders Danielson som lett bolagets utveckling sedan 1973.

Presto Brandsäkerhet och Aptum går samman och bildar ledande aktör inom brandsäkerhet

 Katrineholm, 5 november 2018 

Presto Brandsäkerhet och Aptum går samman och bildar Nordens ledande aktör inom brandsäkerhet. Adelis bjuds in som ny partner att stötta fortsatt tillväxt 

Presto Brandsäkerhet AB förvärvar snabbväxande Aptum AB och bildar en nordisk marknadsledare med över 700 miljoner kronor i omsättning. Tack vare Prestos marknadsledande position inom riskhantering mot brand och Aptums innovativa helhetslösningar blir man en heltäckande partner inom strategisk brandriskhantering. 

Presto grundades 1959 av Gunnar Danielson och har under ledning av VD Anders Danielson utvecklats till Nordens största aktör inom brandsäkerhet. Presto finns på fler än 50 orter i Norden och förser över 50 000 kunder med service och produkter genom konceptet ”Fire Risk Management”. Presto är baserat i Katrineholm med egen produktion och centrallager. 

Aptum grundades 2005 av Gustav Paringer och Gustav Nord, och är marknadsledare inom brand och säkerhet i Norrland. Aptum erbjuder innovativa helhetsåtaganden inom brandskydd, utbildning och fallskydd. Aptum kommer att fortsätta verka som ett dotterbolag till Presto med stark lokal förankring i Norrland. 

– I snart 60 år har min vision varit att ingen eller inget skall behöva skadas av bränder på arbetsplatser. Sedan dess har Presto utmanat branschen och drivit tekniken framåt för att skapa värden och ge trygghet åt våra kunder. Nu förändrar vi branschen på nytt och – tillsammans med Aptum – bildar vi Nordens ledande helhetsleverantör inom riskhantering mot brand och säkerhet, säger VD Anders Danielson på Presto. 

– Att bli en del av denna koncern skapar unika möjligheter för både Aptums och Prestos kunder och medarbetare. Tack vare Prestos breda kompetens kring riskhantering mot brand och stora kundbas kommer vi tillsammans att kunna erbjuda ett helhetserbjudande som bidrar till en tryggare arbetsmiljö över hela Norden, säger VD Gustav Paringer på Aptum. 

För att ytterligare stärka den nya koncernens möjligheter till fortsatt tillväxt bjuds Adelis Equity Partners in som en branscherfaren huvudägare i koncernen. Anders Danielson och Aptums grundare förblir stora ägare i Presto-koncernen. 

– Vi har följt Presto och Aptum under en lång tid och är stolta över att nu bli ägare i Nordens ledande aktör inom brandsäkerhet. Vi ser fram emot att arbeta med ledningen och fortsätta investera för framtida tillväxt och nya innovativa lösningar åt alla våra kunder, säger Erik Hallert, investeringsansvarig på Adelis. 

– Adelis har mycket god erfarenhet av att investera tillsammans med duktiga entreprenörer och välskötta familjeföretag. Med långsiktigt perspektiv och full samsyn på framtiden kommer vi gemensamt att vidareutveckla Presto till en ännu starkare aktör i Norden, säger Jan Åkesson, VD och medgrundare på Adelis. 

Transaktionen är föremål för konkurrensgodkännande och väntas slutföras i november-december 2018. 

Om Presto Brandsäkerhet
Presto Brandsäkerhet AB är en komplett partner genom konceptet ”Fire Risk Management” omfattande säkerhetstjänster och produkter inom brandskydd med tillhörande rikstäckande service. Företaget grundades i Katrineholm 1959 och hjälper idag alla olika typer av företag och organisationer att ta fram anpassat och en effektiv riskhantering kopplat till brandskydd. Med nära 60 års erfarenhet och stor lokal närhet med över 300 anställda är Presto idag en ledande aktör i branschen. Presto har verksamhet i Sverige, Norge och Finland. För mer information se www.presto.se. 

Om Aptum
Aptum AB är helhetsleverantör inom skydd mot olyckor med huvudkontor i Umeå, men verksamma i hela Norrland. Aptum är unika med sin breda utbildningsportfölj, men även med sin kvalificerade verksamhet inom fallskydd. Aptum är drygt 80 medarbetare fördelade på nio orter. För mer information se www.aptum.se. 

Om Adelis Equity Partners
Adelis är en aktiv partner för värdeskapande i medelstora nordiska bolag. Adelis grundades 2012 med målet att bli det ledande riskkapitalbolaget med fokus på investeringar i medelstora onoterade bolag i Norden. Sedan 2013, då bolagets första fond restes, har Adelis varit ett av de mest aktiva riskkapitalbolagen i sitt segment med 17 investeringar och mer än 40 följdförvärv. Adelis förvaltar idag omkring 10 miljarder kronor. För mer information se www.adelisequity.com. 

För mer information kontakta: 

  • Anders Danielson, VD Presto Brandsäkerhet AB, 070-876 01 01 
  • Gustav Paringer, VD Aptum AB, 090-780 80 02 
  • Erik Hallert, Adelis Equity Partners, 0709-36 80 41 

READ ENGLISH VERSION HERE

Presto Brandsäkerhet and Aptum have joined forces to become the leading player in fire safety (ENGLISH VERSION)

Katrineholm, 5 November 2018

Presto Brandsäkerhet and Aptum have joined forces to become the leading player in fire safety in the Nordic region. Adelis has been invited to become a new partner to support continued growth

Presto Brandsäkerhet AB has acquired the fast-growing Aptum AB and is creating a Nordic market leader with revenue of more than SEK 700 million. Thanks to Presto’s market-leading position in fire risk management and Aptum’s innovative package solutions, the enterprise will become a comprehensive partner in strategic fire risk management.

Founded in 1959 by Gunnar Danielson and now under the direction of CEO Anders Danielson, Presto has developed into the largest player engaged in fire safety in the Nordic region. Presto is present in more than 50 locations in Scandinavia and supplies its services and products to more than 50,000 customers via its “Fire Risk Management” concept. Presto is head-quartered in Katrineholm, where it runs its own production and central warehouse facilities.

Aptum was founded in 2005 by Gustav Paringer and Gustav Nord and has become a market leader in fire-fighting solutions and fire safety in northern Sweden. Aptum offers innovative and comprehensive commitments within the fire-protection, training and fall protection sectors. Aptum will continue to operate as a subsidiary of Presto and maintain its strong local presence in northern Sweden.

“For almost 60 years, my vision has been that nobody should become injured and nothing damaged as a result of fires in workplaces. All along, Presto has challenged the industry and pushed the technology forward to create value and provide safety to our customers. Now we are once again transforming the industry and, together with Aptum, we are creating the leading global supplier of risk management for fire-fighting and safety in the Nordic region,” says Anders Danielson, CEO of Presto.

“Becoming part of this group opens up unique opportunities for both Aptum’s and Presto’s customers and employees. Thanks to Presto’s broad expertise in fire risk management and its large customer base, together we will be able to offer a comprehensive concept that will contribute to a safer work environment across the Nordic region,” says Gustav Paringer, CEO of Aptum.

To further strengthen the opportunities of the new Group and promote continued growth, Adelis Equity Partners have been invited to join as the industry-experienced principal owner of the Group. Anders Danielson and the founders of Aptum will remain as the other large owners in the Presto Group.

“We have been monitoring both Presto and Aptum over a long time, and we are now proud to become owners of the Nordic region’s leading fire-safety company. We are looking forward to working with the management and to continue investments in future growth and new innovative solutions on behalf of all our customers,” says Erik Hallert, Investment Director at Adelis.

“Adelis has a thorough experience of investing together with successful entrepreneurs and well-managed family companies. By applying a long-term perspective and a coordinated consensus on the future, we will jointly develop Presto to become an even stronger player in Scandinavia,” reveals Jan Åkesson, CEO and co-founder of Adelis.

The transaction is subject to competition approval and is expected to be completed in November-December 2018.

About Presto Brandsäkerhet
Presto Brandsäkerhet AB is a comprehensive partner operating in the “Fire Risk Management” field, and it supplies extensive safety services and products related to fire-protection products including nationwide coverage. The company was founded in Katrineholm in 1959. Today it helps all types of companies and organizations to develop customised and efficient risk management related to fire-protection. With close to 60 years of industry experience and a close local presence with more than 300 employees, Presto today is a leading industry player. Presto has operations in Sweden, Norway and Finland. For more information, visit www.presto.se.

About Aptum
Aptum AB is a comprehensive supplier of accident prevention services with its headquarters in Umeå, but it operates throughout northern Sweden. Aptum is uniquely positioned thanks to its broad training portfolio and superior fall-protection solutions. Aptum has 80+ employees in nine different locations. For more information, visit www.aptum.se.

About Adelis Equity Partners
Adelis is an active partner for value creation in medium-sized companies based in the Nordic region. Adelis was founded in 2012 with the aim of becoming the leading venture capital company focusing on investments in unlisted medium-size companies in Scandinavia. Since 2013 when the company’s first fund was set up, Adelis has been one of the most active venture capital companies in its segment with 17 investments and more than 40 subsequent acquisitions. Currently, Adelis manages around SEK 10,000 million. For more information, visit www.adelisequity.com.

For more information, please contact:

  • Anders Danielson, CEO Presto Brandsäkerhet AB, +46 70 876 01 01
  • Gustav Paringer, CEO Aptum AB, +46 90 780 80 02
  • Erik Hallert, Adelis Equity Partners, +46 709 36 80 41

Presto Brandsäkerhet AB förvärvar PRE Risk & Crisis Management AB

Presto Brandsäkerhet AB förvärvar PRE Risk & Crisis Management AB (PRE). Från och med 29 juni är PRE en del av Presto-koncernen.

PRE med säte i Stockholm har 30 anställda och en omsättning på ca 50 miljoner kr.

Presto fortsätter att förstärka utvecklingen av sitt koncept för riskhantering mot brand, Fire Risk Management.
”Varje timme går brand från att vara en risk till en hård verklighet på ett företag och där har vi en uppgift att fylla tillsammans och det har varit en viktig anledning för oss att ta steget med PRE. Nu kan vi tillsammans bli än bättre på det vi drivs av – våra kunders brandsäkerhet.

Presto är marknadens starkaste varumärke med en kunnig och aktiv organisation. Genom att addera PRE med deras erfarenhet och styrka inom riskhantering kan vi tillföra ökad kraft och fart för att ytterligare befästa marknadsledarskapet.

Prestos Fire Risk Management-koncept skall trygga företag över hela Norden och förvärvet av PRE är ett viktigt steg på vägen”, säger Prestos ägare och VD Anders Danielson.

”Att få möjligheten till att bli en del av Prestokoncernen och tillsammans med dess ledning ta PRE till nya nivåer triggar mig enormt”, säger PRE:s VD Ulrika Strömberg.

Presto Brandsäkerhet AB är en komplett partner genom konceptet Fire Risk Management, omfattande säkerhetstjänster och produkter inom brandskydd med tillhörande rikstäckande service. Företaget grundades i Katrineholm 1959 och hjälper idag alla olika typer av företag och organisationer att ta fram anpassat och effektivt brandskydd och riskhantering genom sina mer än 400 anställda. Med nära 60 års erfarenhet och stor lokal räckvidd är Presto idag en ledande aktör i norden och omsätter mer än 600 miljoner kronor.

Katrineholm 2018-06-18
Presto Brandsäkerhet AB

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Danielson, VD Presto Brandsäkerhet AB
Ulrika Strömberg, VD PRE Risk & Crisis Management AB

Uppdaterad integritetspolicy

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Läs mer här

Presto förvärvar Linköpings Brandservice AB

Presto Brandsäkerhet AB förvärvar sin återförsäljare Linköpings Brandservice AB i samband med tidigare ägaren Kjell Kindbergs pensionering. Bolaget har 20 anställda av vilka samtliga arbetar kvar i bolaget även efter ägarbytet.

Linköpings Brandservice har verksamhet i Östergötland samt delar av Småland och är ett välkänt bolag med starkt ställning i dessa områden. Bolaget är sedan många år tillbaka återförsäljare och partner till Presto Brandsäkerhet AB men får nu alltså även gemensam ägare.

 – Vi ser stora möjligheter i och med detta. Vi kommer även i fortsättningen kunna nyttja fördelarna som finns i att vara ett lokalt bolag men nu även i kombination med styrkan hos Presto som rikstäckande bolag. Förutsättningarna för vidare utveckling med Presto som ägare ser mycket goda ut, säger Emmy Edlund, VD, Linköpings Brandservice AB

Omsättningen för Linköpings Brandservice beräknas till ca 22 MSEK under 2017. Presto tog över Linköpings Brandservice den 27 november.

Pressmeddelande – Presto förvärvar Linköpings Brandservice AB (PDF-fil)


Presto Brandsäkerhet AB är en komplett partner av säkerhetstjänster och produkter inom brandskydd med tillhörande rikstäckande service. Företaget är svenskägt och startade i Katrineholm 1959. Presto hjälper idag alla olika typer av företag och organisationer att ta fram ett anpassat och effektivt brandskydd. Med över 50 års erfarenhet och stor lokal räckvidd är Presto idag en ledande aktör i branschen och beräknas omsätta 500 MSEK under 2017.

Välkommen på seminarium för stigarledningar

Välkommen till seminarium där vi kommer att diskutera trycksatta stigarledningar i höga byggnader.

Presto kommer att hålla seminarium i Stockholm 9/5, Göteborg 10/5 och Malmö 11/5.
Vi kommer att ha två tillfällen på varje ort och det är 08.30-10.30 eller 14-16.
Vi bjuder på frukost eller fika och kommer att diskutera hur trycksatta system bör utformas samt vilka lagar och krav vi måste ta i beaktande vid utformningen.

Det är helt kostnadsfritt men antalet platser är begränsat – anmäl er redan nu genom att klicka här.

Ladda hem inbjudan som PDF här

12