Halotron

Släckmedlet Halotron är framtaget speciellt för att skapa ett Halonersättningsmedel med optimala släckegenskaper men med minsta möjliga miljöpåverkan.

Huvudkomponenterna utgörs av en gasblandning av s k HFC-gaser, vilka numer används som ersättning till freoner i t ex kylanläggningar. Halotron har ingen negativ inverkan på ozonskiktet och liknar Halonets positiva fysiska egenskaper ifråga om spridbarhet och släckförmåga.

Genom att Halotron kondenseras till flytande form kan de gamla Halonflaskorna – efter några enkla justeringar – användas på nytt. En gammal Halonanläggning kan alltså konverteras till en en Halotronanläggning.

Presto ombesörjer givetvis att ert gamla Halon bortforslas och tas om hand enligt gällande miljödirektiv.


 Vi är SBSC-certifierade som behörig anläggarfirma:

sbsc-footer


 

Säkerhetsdatablad