Grundutbildning Brandskydd, endast teori

Även kallad Brandskyddsinformation

Följderna och konsekvenserna vid ett tillbud återspeglas ofta av den kunskap de drabbade besitter, välutbildad personal skapar möjligheter för en positiv utgång.

Bra utrustning och organisation underlättar men får inget värde om personalen inte vet hur de ska agera, utbildning är av yttersta vikt för att säkerställa att utrustningen och det inbyggda brandskyddet nyttjas på bästa sätt.


Målgrupp

Prestos grundutbildning i brandskydd vänder sig till samtliga anställda inom såväl företag, industri, handel, institutioner som kommunal och statlig verksamhet.


Mål

Efter genomgången utbildning skall du ha grundläggande kunskap i förebyggande brandskydd och hur du skyddar dig själv och egendom vid tillbud.


Kursinnehåll

  • Brandteori, risker vid brand och brandens skadeverkningar
  • Självskydd
  • Släckmetoder, släckmedel och släckverkan
  • Brandförebyggande och brandbegränsande åtgärder
  • Mänskligt beteende
  • Utrymning
  • Återsamling
  • Lagar och föreskrifter
  • Systematiskt brandskyddsarbete

Efter avslutad utbildning ställer vi ut intyg för deltagande av brandskyddsinformation på kundens begäran.


Tidsåtgång och antal

Utbildningens längd är 2 timmar och maximalt antal personer vid varje utbildningstillfälle styrs av lokalens anpassning.