Klassning av brandsläckare

 Klassning av brandsläckare

Vad är klassning av brandsläckare?

Etikettens utformning på en brandsläckare är styrd utifrån tydliga direktiv. Tittar man på en brandsläckare ska man tydligt kunna se vilken typ av brandsläckare det är överst på etiketten som sitter på framsidan. Under typen står sedan en så kallad klassning som anger brandsläckaren effekt på olika typer av bränder. En vanlig klassning på en pulversläckare kan exempelvis vara 43A 233B C. Klassningen styrs utifrån standarden SS-EN 3-7.

A står för släckarens effekt på bränder i fibrösa material, B för bränder i vätskor och C för gasbränder. I bilden ovan illustreras klassningen och tillhörande nummer utifrån de “klassningsbål” A- och B-släckaren ska släcka för att uppfylla klassningen. Klassningsbålet för en A-brand är 5 dm högt och 5 dm djupt och består av staplade trästavar. För att uppnå exempelvis klass 43A behöver brandsläckaren släcka ett träbål som är 43 dm långt. Ett provbål för B-brand består av ett cirkulärt plåtkärl med 2/3 heptan och 1/3 vatten. Siffran i effektivitetsklassen anger storleken på provbålet och representerar den totala mängden vätska i liter. Siffran multiplicerat med Pi motsvarar provbålets yta i dm2 .

För gasbränder anges ingen siffra för effekten utan enbart bokstaven C om släckaren är lämplig att använda på gasbränder.

Det finns även en klassning för fettbrandsläckare som heter F. Klassningsbålet består av samma plåtkärl som vid B-klassning men fylls nu istället med vegetabilisk olja som antänds.


Läs mer om klassning av brandsläckare:

 Svebras branschrekommendationer

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.