Produktgrupp INERGEN

Namnet INERGEN kommer från de två orden INERtgas och nitroGEN.

INERGEN är en gasblandning bestående av:
• 52 % nitrogen (kvävgas) N2
• 40 % argon Ar
• 8 % koldioxid CO2

Släckning sker genom att syrehalten i utrymmet sänks till en nivå där brand inte längre är möjlig. För att uppnå det åtgår INERGEN motsvarande cirka halva rumsvolymen.

Allt handlar om syrehalten i luften
Normalt sett består luften av cirka 21 % syre. Det behövs minst 14 % syre för att förbränning ska kunna underhållas. Vid utlöst INERGEN sänks syrenivån till mellan 10 och 12%.

INERGEN är ofarligt för person, egendom och miljö
• Samtliga beståndsdelar finns naturligt i den luft vi andas.
• Koldioxidinblandningen ökar andningsfrekvensen vilket kompenserar kroppen för den sänkta syrehalten.
• Inga farliga omvandlings- eller nedbrytningsprodukter bildas och gasen skadar inte atmosfären eller ozonskiktet.
• Efter utlösning återgår beståndsdelarna i gasblandningen till sin naturliga plats i luftens kretslopp.
• Gasblandningen är ren och torr. Den leder inte ström och saknar korrosiva egenskaper.

Det unika personskyddet
INERGEN släcker genom att sänka syrehalten. Det här skulle, i normala fall, innebära stor risk för kvävning. Men, med hjälp av den tillsatta koldioxiden ökar andningsfrekvensen och kroppen kan på det viset tillgodogöra sig tillräckligt med syre.

Andningsfrekvensen styrs nämligen av koldioxidhalten i kroppen. Studier har visat att en halvering av syrehalten i luften, från normala 21 % till 12 % med samtidig ökning av koldioxidhalten till 4% ger samma syreupptagning till hjärnan. Detta gäller även för en medvetslös person. Trots detta är rekommendationen ändå att man vid larm eller utlösning av INERGEN omedelbart utrymmer lokalen.


Vi är SBSC-certifierade som behörig anläggarfirma:

Certifierad Anläggarfirma Brandlarm
Certifierad Anläggarfirma Gassläcksystem
Certifierad Anläggarfirma F-gas