Släckmedlet Koldioxid

Det finns tre faktorer bakom koldioxidens effektiva släckverkan:

• Den kväver elden. Koldioxiden tränger undan syret i luften. Syrehalten sänks från normala 21% ner till 12-15%. Utnyttjas koldioxiden i form av kolsyresnö så utestängs syre helt från brandhärden.
• Den kyler brandhärden. Koldioxid som strömmar ut ur munstycket har en temperatur på -78°C, vilket gör att brandförloppet stoppas.
• Den binder energi. Koldioxiden binder den energi som underhåller branden. Det är samma princip som halon.

Koldioxid
Koldioxid produceras som en restprodukt vid all förbränning av fossila bränslen som kol och olja samt vid nedbrytning av organiskt material. Koldioxid är vid normal temperatur och vid atmosfärtryck en gas.

Vid temperaturer under -78°C övergår den till fast form som koldioxidsnö eller torris. Som vätska kan den endast förekomma under tryck i gasbehållare. Koldioxid är en färglös gas som i låga koncentrationer är 1,5 gång så tung som luft.

Personsäkerhet
Ofta sägs det att koldioxid är kvävande. Det är inte fel men heller inte helt riktigt. Den egentliga risken ligger i att koldioxid är ett medel som stimulerar andningen. I kroppen bildas koldioxid som ett resultat av kroppens egen energiförbränning. När förekomsten av koldioxid (CO2) i blodet stiger, ökar andhämtningen rent reflexmässigt. Det är på detta sätt som vår andning styrs – helt automatiskt. Men stiger koldioxidmängden till över en viss gräns uppstår ett chocktillstånd och andningen upphör.

Värden för koldioxidblandningar i volymprocent:
• Luft 0,03%
• Hygieniskt gränsvärde 0,5%
• Stimulerar andningen 3,0%
• Yrsel, illamående 4-5%
• Medvetslöshet 8,0%
• Livsfarligt, mer än 10%
• Släckande effekt mer än 30%

Fördelarna med koldioxid
• Snabbt
Ett väl genomtänkt koldioxidsystem släcker en brand inom några sekunder och begränsar brandskadan till ett minimum.

• Effektivt
Eftersom koldioxiden är ett gasformigt släckmedel sprider det sig överallt, även i de mest svåråtkomliga utrymmen t ex runt en motor, i ett datarum eller i ett elskåp.

• Renligt
Koldioxiden är renlig. Den lämnar inga rester som måste saneras efter användning. Gasen leder inte heller ström och kan därför användas direkt mot spänningsförande utrustning.

• Mångsidigt
Släckmedelsmängden dimensioneras enligt FSAB:s regler RUS 115. Reglerna bygger på ett samspel mellan det skyddande utrymmets volym och omslutningsarea. I beräkningarna ingår även en faktor (KB) som beror på vilka ämnen eller speciella applikationer som skall skyddas.

Vi är SBSC-certifierade som behörig anläggarfirma:

Certifierad Anläggarfirma Brandlarm
Certifierad Anläggarfirma Gassläcksystem
Certifierad Anläggarfirma F-gas

Säkerhetsdatablad