Vad är SBA?

I lagen om skydd mot olyckor förtydligas idag ansvaret för den enskilde. I detta ansvar ingår för alla att ha ett skäligt brandskydd och att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). För att lyckas med sitt SBA krävs en ständigt pågående process där kunskap, dokumentation och uppföljning sätts i fokus. Genom att definiera ansvarsrollerna och ge personalen i verksamheten utbildning och information i brandskyddsfrågor skapas en organisation som hanterar brandskyddet på ett effektivt och förebyggande sätt. Kunskap ger motivation och ökar medvetenheten om risker i verksamheten. Med Prestos webbaserade kontroll- och dokumenthanteringssystem PreVision får ni hjälp att komma igång och att genomföra det systematiska brandskyddsarbetet.

Vem ska bedriva SBA?

Det är, enligt SRVFS 2004:03 Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, skäligt att alla arbetsplatser ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. Kravet på systematiskt brandskyddsarbete gäller främst de verksamheter och byggnader som har omfattats av brandsyn, till exempel skolor, daghem, sjukhus, vårdhem, teatrar, samlingslokaler, restauranger, hotell, verkstäder, industrier och försäljningslokaler. Kravet att utforma ett systematiskt brandskyddsarbete ställs även på ägare och innehavare av byggnader med kulturhistoriskt värde. I enklare anläggningar eller verksamheter behöver skriftlig dokumentation inte upprättas, men ett system för SBA måste alltid finnas.

Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida.

Hur kommer vi igång med SBA?

Med Prestos webbaserade verktyg PreVision kommer ni snabbt igång med ert systematiskt brandskyddsarbete.