Förebygger, utbildar, åtgärdar – och följer upp!

I januari 2004 fick vi en lag som ska förbättra skyddet mot olyckor och öka tryggheten i samhället. LSO ger den enskilde bevisbördan för att brandskyddet är ordnat på ett acceptabelt sätt. De personer, som bedriver verksamhet där risken för brand och följderna av en brand bedöms särskilt stora, ska skriftligt redogöra för sitt brandskydd.

Vi på Presto har som vår viktigaste uppgift att hjälpa dig att hålla hög standard på ditt systematiska brandskyddsarbete (SBA). Vi kan utbilda din personal inom ämnet brandsäkerhet. Vi kan vara projektledare för dina utvecklingsprojekt inom områden som brandskyddskontroll, utrymningssäkerhet och förebyggande brandsäkerhet. Dessutom kan vi ge goda råd både när det gäller vad lagstiftningen säger och när det gäller praktiskt säkerhetsarbete.

På följande webbplats kan du ladda hem Lagen om Skydd mot Olyckor.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap