Inventering av skyddsrum

Har ni ett skyddsrum som behöver ses över? Presto erbjuder inventering av skyddsrum.

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för i runda tal sju miljoner människor. Skyddsrummen är en nödvändig del av civilförsvaret och därmed viktiga för landets försvar.

Efter kalla krigets dagar har skyddsrummen delvis blivit ett bortglömt inslag i fastigheterna. Många skyddsrum har inte underhållits och därför har funktionerna förfallit.

Skyddrum används i fredstid ofta som cykelrum, förråd eller föreningslokaler, men ska kunna iordningställas på 48 timmar. I skyddsrum som byggdes från 1978 och framåt ska det finnas en skriftlig plan för iordningställande. Detta underlättar givetvis även i de äldre skyddsrummen. Därför kan det vara bra att på eget initiativ göra en beskrivning för hur man ska gå tillväga vid ett iordningställande, i de skyddsrum som saknar detta.

Har ni ett skyddsrum i fastigheten, men är osäkra på skyddsrummets status och funktioner?

Presto erbjuder inventering av skyddsrum för att kartlägga brister och felaktiga utföranden. Vi gör åtgärdsförslag och hjälper till att komma till rätta med bristerna.

Presto erbjuder även underhåll av skyddsrum för att upprätthålla funktionerna på lång sikt.

Senast uppdaterad: 12 februari 2024