Svensk Uppdragsutbildning erbjuder en förberedande utbildning för att genomföra certifieringsprovet med godkänt resultat hos ett certifieringsorgan.

Att deltagaren efter genomförd utbildning har fått de kunskaper om behörigheter, ansvar samt vägledning i arbetet som kontrollansvarig. Du får en god förberedelse för att klara tentamen och bli certifierad kontrollansvarig enligt Plan–och byggnadslagen (PBL).

Dig som vill jobba med kontrollansvar enligt PBL, byggnadsinspektörer eller bygglovshandläggare som vill fördjupa sina kunskaper kring KAs arbete, arkitekter, byggmästare, byggnadsingenjörer, byggnadsinspektörer, konsulter med flera. Inga förkunskaper krävs men för certifiering finns krav på utbildning eller arbetslivserfarenhet enligt BFS 2001:14 KA 4 med ändringar.

Dag 1
• Genomgång av regelverken i lagar, förordningar och föreskrifter
• Historiken om rollen som kontrollansvarig
• Krav på kontrollansvarig enl. PBL 10:9 § och dess uppgifter enligt PBL 10.11 §
• Certifieringskrav för kontrollansvariga
• Bygglovsprocessen och bygglovspliktig åtgärd enligt PBL

Dag 2
• Fördjupade kunskaper i Plan–och bygglagen (PBL)
• Genomgång av Plan-och byggförordningen
(PBF)
• EU:s grundläggande krav för byggnadsverk
• Genomgång av Boverkets byggregler (BBR)
• Energibestämmelser och krav på energideklaration för byggnader
• Miljöbalken och avfallsförordningen
• Arbetsmiljölagen utifrån rollen som KA
• Lag om skyddsrum
• SS–EN ISO 9001–2015, SS–EN ISO
14001:2015, SS-ISO 45001:2018

Dag 3
• Lag om färdigställandeskydd, tillämpning
• Kortfattad genomgång av olika entreprenadavtal (AB 04, ABT 06, ABK 09 samt ABS 18) och dess betydelse för KA
• Genomgång av upprättande av kontrollplan och övning med ritningsunderlag
• Kvalitetssäkring ute i fält, utrustning och uppförandekod
• Ansökan slutbesked
• Psykologiska aspekter
• Problemställningar som kan uppstå för KA

3 dagar.