Utrymningsövning

Praktisk övning i att utrymma en byggnad eller anläggning. Vid brandtillbud och andra olyckor blir situationen ofta kritisk redan inom några få minuter med stora risker för personskador hos de människor som vistas i lokalerna.

En förutsättning för en snabb och säker utrymning i ett kritiskt och pressat läge är att människorna i verksamheten känner till utrymningsförfarandet och vet hur de skall agera i en krissituation.

Regelbundna övningar skapar en kunskap och framförallt en trygghet som kan vara avgörande vid ett tillbud.

Efter genomgången utbildning skall du ha kunskap i utrymningsförfarande och hur du skyddar dig själva, dina kollegor, kunder eller andra besökare.

Utbildningen vänder sig till samtliga anställda inom såväl företag, industri, handel, institutioner som kommunal och
statlig verksamhet. Den är också en kontroll på att rutinerna för utrymning vid brand eller annan fara är tillfredsställande.

  • Olika typer av brand- och utrymningslarm.
  • Människans beteende vid fara.
  • Brand- och utrymningsorganisation.
  • Åtgärder vid brand eller annan fara.
  • Effekten av rök i utrymningsvägen (på kundens önskemål).
  • Utrymningssystem och utrymningsstrategi.
  • Utrymningsplan och vägledande markering.
  • Återsamling.
  • Lagar och föreskrifter som påverkar utrymningssystemet.

Beroende på objektets storlek.