ESA Industri och Installation

Utbildning som vänder sig till dig som arbetar med anvisningen ESA Industri och Installation, där arbetsrutinerna är anpassade för främst industriella anläggningar.

Utbildning är baserad på svenska standarden SS-EN 50110-1, men har tillägg från elnätsbranschens säkerhetsanvisning ESA. Detta gör ESA Industri & Installation till en lämplig anvisning att använda i industriella anläggningar där det till exempel finns önskemål om att tillämpa skriftliga planeringar och bevisväxlingar.

Utbildningen vänder sig till dig som ska utföra arbeten och åtgärder på eller nära anläggningar där ESA Industri & Installation tillämpas.

Att deltagarna efter genomförd utbildning ska veta hur de

Efter genomförd utbildning vet du hur du kan använda ESA Industri & Installation som ett komplement för att förebygga elolycksfall i större eller komplicerade anläggningar, samt att du vet hur en elsäkerhetsorganisation är uppbyggd och vem som ska göra vad.

Personalen ska ha kunskap om innebörden och konsekvenserna av den elektriska faran, och ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade för att arbete ska kunna utföras på ett säkert sätt. Utbildningen ska repeteras regelbundet.

Innehavaren ska se till att personal som arbetar på elanläggningen ska utföra arbetet på ett sådant sätt att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.

Se Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd:

  • Elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet (ELSÄK-FS 2006:1)

Se Elsäkerhetslagen gällande:

  • Innehavarens ansvar för anläggningen
  • Elsäkerhetsorganisationen
  • Planering av arbete
  • Riskhantering
  • Skriftlig bevisväxling
  • Skötsel och underhåll
  • Arbetsmetoder

1 dag.