Krishantering

Vid livshotande olycka, att bli utsatt för hot och/eller våld eller vid andra traumatiskahändelser kan psykologisk första hjälpen, även kallat Krishantering, vara avgörande för att på sikt hjälpa den naturligaåterhämtningen.

Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper i psykologisk första hjälpen, riskinventering och praktiskt agerande i händelse av olycka,
kris eller annan traumatisk händelse.

Denna kurs vänder sig till medarbetare och ledare på olika nivåer i organisationen.

Ökad kunskap om hur människor beter sig i kris. Lära sig om hur vi som medarbetare och medmänniskor kan hjälpa och stötta i kriser.

  • Definition: stress-kris-trauma.
  • Krisreaktioner och kriskunskap: normala reaktioner på onormala händelser.
  • Att möta människor i kris: ”human being” eller ”human doing”. Lyssnandets kraft.
  • Naturlig återhämtning eller PTSD? Vad är vad och hur kan det behandlas?
  • Att bygga motståndskraft: hur kan man ta hand om sig själv och sina kollegor och bli bättre rustad att möta stress och svåra situationer.

 Kursen omfattar 4 timmar.

 Inga förkunskapskrav.