E-learning: ADR 1.3

Presto lanserar ADR 1.3-utbildning som E-learning. För personer delaktiga vid transport av farligt gods, t.ex. avsändare, mottagare, lastare, lossare, förpackare m.fl.

Ämnen och föremål med t.ex. explosiva, brandfarliga, giftiga eller frätande egenskaper får endast transporteras under vissa bestämda villkor, de kan annars orsaka skador på människor, miljö och egendom i samband med och under transport. Krav ställs bl a på förpackningar, märkning och andra förebyggande åtgärder. Du som omfattas av kravet på att gå just den här utbildningen är delaktig någonstans i transportkedjan, t ex som avsändare, lastare, mottagare eller annat. Du kan också vara chaufför och transportera det farliga godset, men då endast enligt undantag som så kallad begränsad, reducerad eller värdeberäknad mängd. Prestos nya utbildning ger kunskaper enligt kraven i kapitel 1.3 i ADR-S.

Personer delaktiga vid transport av farligt gods, t ex avsändare, mottagare, lastare, lossare, förpackare m fl. Utbildningen är också ett lägsta krav för förare som transporterar farligt gods enligt något av undantagen värdeberäknad-, begränsad- eller reducerad mängd.

Kunskap om villkor för transport av farligt gods enligt bestämmelserna i ADR-S kapitel 1.3.

3 timmar.

  • Allmänna bestämmelser och regelverket
  • Risker och faror med farligt gods
  • Krav på förpackningar och märkning
  • Transporthandlingar
  • Regler för säker hantering för att förebygga olyckor
  • Åtgärder för att minimera skador
  • Bestämmelser för transportskydd