Integritetspolicy

Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Titel
 • Telefon
 • Adress
 • E-post
 • Personnummer
 • Avdelning/Chef
 • Eventuell fritext om din roll och vår relation
 • Mötesbokningar
 • Försäljningsrelaterade objekt så som offert, order och faktura.
 • IP-nummer

I stort sett all lagring och behandling av personuppgifter görs med stöd av det avtal vi som leverantör har med dig som kund. Vi gör detta för att utföra våra åtaganden mot dig som kund och för att kunna följa rådande lagstiftningar.

All data används för att kunna leverera och administrera våra produkter och tjänster. Vi behöver informationen för att kunna identifiera dig som kund, för fakturering, för vår kundtjänst och annan administration. Vi behöver också dina uppgifter för att kunna kommunicera till dig kring nyheter och/eller andra viktiga händelser som rör vår produkt eller oss som leverantör.

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Undantag till detta görs om en kund bryter mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om en myndighet begär detta med lagligt stöd. Ett exempel på det kan vara skattemyndigheten eller polismyndigheten.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi tillämpar logisk nätbegränsning, olika accessnivåer, olika fysiska intrångsskydd och larm.

Dina uppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra vårt åtagande som leverantör och, t.ex. i frågan kring ekonomiska underlag, så länge som det krävs för att uppfylla alla lagliga krav.

Information
Som kund har du rättigheten att när som helst kontakta oss för att få se vilken information vi har samlat om dig.

Rättelse
Rättelse av registrerade uppgifter kan i regel ske via vår Kundtjänst eller genom att ringa vår växel.

Begränsning
Önskar du invända mot lagringen och användandet kring några av de uppgifter vi hanterar vänligen vänd dig till vår Kundtjänst med dina önskemål. Observera att vi alltid kommer att behöva kräva att lagra och hantera viss information för att kunna leverera tjänsten till dig.

Dataportabilitet
Du har rätt att begära ut dina personuppgifter som samlats in och behandlats på manuell eller automatisk väg i ett maskinläsbart format.

Radering
Du kan under vissa omständigheter begära radering av dina personuppgifter. Det kan ske då det saknas en rättslig grund för lagringen eller om det saknas ett berättigat skäl för lagringen.

Personuppgiftsansvarig
Presto Brandsäkerhet AB, Box 315, 641 23 Katrineholm är personuppgiftsansvarig för dig som är kund till oss och för de uppgifter som du anger då du registrerar dig för användning av våra tjänster.

Vill du veta vilka uppgifter vi sparat om just dig, eller vill du att vi raderar alla personuppgifter rörande ditt företag/dig, så går det självklart bra.

Kontakta oss då på [email protected]

Cookies

Läs mer om vår hantering av cookies.