Publicerad: 20 oktober 2023

Presto säkrar funktionerna i skyddsrum

Bild
I hela Sverige finns cirka 65000 skyddsrum med plats för i runda tal sju miljoner människor. Skyddsrummen är en nödvändig del av civilförsvaret och därmed viktiga för landets försvar.

För att i skarpt läge kunna skydda måste skyddsrummens funktioner upprätthållas. Mot bakgrund av det relativt lugna världsläget efter kalla krigets dagar har skyddsrummen delvis blivit ett bortglömt inslag i fastigheterna. Många skyddsrum har inte underhållits och därför har funktionerna förfallit. Ett skyddsrum ska verkligen skydda mot stötvåg och splitter, gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning. Det måste finnas in- och uttag av luft och en ventilation som kan rena luften vid en gasattack. En luftsluss ska minimera verkan från giftiga gaser. Personer ska kunna klara sig i skyddsrummet under tre dygn.

Säkra och upprätthålla funktionerna
Fastighetsägarna ska ta sin del av ansvaret för landets försvar. Det är en plikt gentemot folket att upprätthålla skyddsrummens funktioner. På grund av dagens hotbild mot Sverige har skyddsrummen nu kommit i fokus. Många fastighetsägare uppmärksammar betydelsen av skyddsrummen. I vilket skick är de? Har de kvar sina funktioner? Ett företag som hjälper till med råd och stöd är Presto.

– Vi tar vårt samhällsansvar, har breddat oss och stärker fortlöpande kompetensen för skyddsrum, där vi bidrar med bland annat certifierade skyddsrumssakkunniga, berättar Peter Törnmalm, ansvarig för affärsområde skyddsrum hos Presto.

För Presto, som är känt för sakkunskap inom brandskydd och säkerhet, var det naturligt att vidga verksamheten till att omfatta även frågor kring skyddsrum. I dag är det många bostadsrättsföreningar och andra fastighetsförvaltare som vänder sig till Presto.

– Det är viktigt att inventera skyddsrummen för att kartlägga brister och felaktiga utföranden, fortsätter Peter Törnmalm. Vi gör åtgärdsförslag och stöder kunderna för att komma till rätta med bristerna. Att vi tidigare arbetat med kundernas brandskydd och känner deras fastigheter väl underlättar för oss att gå vidare till skyddsrummen.

Presto ser till att endast produkter godkända av MSB används och att myndighetens typlösningar följs. Det innebär att om MSB sedan utför en skyddsrumskontroll, då är allt i sin ordning. Fastighetsägaren har därmed gjort sin plikt för Sveriges folk.

Ett smidigt upplägg är att fastighetsägaren ingår underhållsavtal med Presto. Efter att skyddsrummet inventerats och eventuella åtgärder vidtagits, görs uppföljande underhåll och kontroll årligen; en parallell till hur Presto arbetar med brandskydd.

Företaget ställer också upp som rådgivande konsult i samband med ombyggnationer av skyddsrum och hjälper fastighetsägarna att upprätthålla skyddsrummens funktioner.

Även utbildningar
Presto arrangerar även kurser för fastighetsägare och fastighetsförvaltare, där de får lära sig vilka funktioner som ska finnas i skyddsrum och hur man gör för att iordningställa skyddsrummet vid höjd beredskap. Skyddsrum används i fredstid som cykelrum, förråd eller föreningslokaler, men ska kunna iordningsställas på 48 timmar. I skyddsrum som byggdes från 1978 och framåt ska det finnas en skriftlig plan för iordningställande. Naturligtvis skulle det underlätta mycket om det finns även i de äldre skyddsrummen. Därför kan det vara bra att på eget initiativ göra en beskrivning för hur man skall gå till väga vid iordningställande, i de skyddsrum som saknar detta.

– Som världsläget är nu får vi många frågor och intresset för det civila skyddet är mycket stort. Vi tar vårt ansvar och bidrar till att våra kunder kan underhålla sina skyddsrum och att de därmed klarar sin del av civilförsvaret. Presto ser till att bredda fastighetsbranschens kunnande i denna viktiga samhällsfråga, avslutar Peter Törnmalm.

Artikelförfattare: Kjell Arne Larsson
Artikeln publicerades i Svensk Byggtidning 3/2022