Gassläcksystem

Gassläcksystem – Inergen

Fast monterade släcksystem används ofta där det bedöms att risken för en brand är så stor att en handbrandsläckare eller en brandpost inte räcker till. Det här gäller också utrymmen där det inte finns någon som i tid kan upptäcka en brand eller i utrymmen som är svåra att komma åt.

Ett släcksystem med gas skyddar drift och egendom genom snabb och ren brandsläckning. Det kan gälla till exempel datorrum, rum med elektriska installationer eller maskinrum i fartyg där stillestånd måste minimeras, värdet av installation är stort eller utrustning känslig. Vi säljer, projekterar och installerar gassläcksystem med släckgaserna Novec 1230, Inergen och Koldioxid. Vi utför även service på samtliga förekommande släckgaser på den svenska marknaden. Presto är certifierad anläggarfirma av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB (SBSC) enligt samtliga släckgasklasser.

Gassläcksystemen levereras normalt med dedikerad detektering och släckstyrning. Presto Brandsäkerhet är även av SBSC AB certifierad brandlarmsfirma.

För att garantera en korrekt funktion på anläggningen är det viktigt att regelbunden service utförs enligt tillverkarens instruktioner och regler för koldioxid SBF 115 samt för övriga släckgaser SBF 500. Enligt SBF 500/SS-EN 15004-1 rekommenderas funktionsprovning var 6:e månad av en certifierad anläggarfirma. För anläggningar med F-gas (FM-200, Halotron) måste allt arbete på anläggningen utföras av en certifierad brandskyddstekniker F-gas. Presto är anläggarfirma för F-Gas och har certifierade brandskyddstekniker F-gas på ett flertal platser i landet.

Presto har Sveriges mest rikstäckande serviceorganisation för fasta släcksystem. Vi utför förebyggande och akut service på samt på många av marknaden förekommande fabrikat  samt lagerför frekventa utbytesbehållare och reservdelar till dessa. Vi har även en avdelning för marin service. 


• 52 % nitrogen (kvävgas) N2.
• 40 % argon Ar.
• 8 % koldioxid CO2.

Släckning sker genom att syrehalten i utrymmet sänks till en nivå där brand inte längre är möjlig. För att uppnå det åtgår INERGEN motsvarande cirka halva rumsvolymen.

Normalt sett består luften av cirka 21 % syre. Det behövs minst 14 % syre för att förbränning ska kunna underhållas. Vid utlöst INERGEN sänks syrenivån till mellan 10 och 12%.

• Samtliga beståndsdelar finns naturligt i den luft vi andas.
• Koldioxidinblandningen ökar andningsfrekvensen vilket kompenserar kroppen för den sänkta syrehalten.
• Inga farliga omvandlings- eller nedbrytningsprodukter bildas och gasen skadar inte atmosfären eller ozonskiktet.
• Efter utlösning återgår beståndsdelarna i gasblandningen till sin naturliga plats i luftens kretslopp.
• Gasblandningen är ren och torr. Den leder inte ström och saknar korrosiva egenskaper.

INERGEN släcker genom att sänka syrehalten. Det här skulle, i normala fall, innebära stor risk för kvävning. Men, med hjälp av den tillsatta koldioxiden ökar andningsfrekvensen och kroppen kan på det viset tillgodogöra sig tillräckligt med syre.

Andningsfrekvensen styrs nämligen av koldioxidhalten i kroppen. Studier har visat att en halvering av syrehalten i luften, från normala 21 % till 12 % med samtidig ökning av koldioxidhalten till 4% ger samma syreupptagning till hjärnan. Detta gäller även för en medvetslös person. Trots detta är rekommendationen ändå att man vid larm eller utlösning av INERGEN omedelbart utrymmer lokalen.

Presto är SBSC-certifierade som behörig anläggarfirma:

  • Certifierad Anläggarfirma Brandlarm.
  • Certifierad Anläggarfirma Gassläcksystem.
  • Certifierad Anläggarfirma F-gas.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.