Gassläcksystem – NOVEC™ 1230

Gassläcksystem – NOVEC™ 1230

NOVEC™ 1230 är ett släckmedia avsedd för fasta släck-installationer. NOVEC™ 1230 kombinerar bra släckeffekt, hög personsäkerhet och lätt hantering med en minimal påverkan på omgivningen.

Fast monterade släcksystem används ofta där det bedöms att risken för en brand är så stor att en handbrandsläckare eller en brandpost inte räcker till. Det här gäller också utrymmen där det inte finns någon som i tid kan upptäcka en brand eller i utrymmen som är svåra att komma åt.

Ett släcksystem med gas skyddar drift och egendom genom snabb och ren brandsläckning. Det kan gälla till exempel datorrum, rum med elektriska installationer eller maskinrum i fartyg där stillestånd måste minimeras, värdet av installation är stort eller utrustning känslig. Vi säljer, projekterar och installerar gassläcksystem med släckgaserna Novec 1230, Inergen och Koldioxid. Vi utför även service på samtliga förekommande släckgaser på den svenska marknaden. Presto är certifierad anläggarfirma av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB (SBSC) enligt samtliga släckgasklasser.

Gassläcksystemen levereras normalt med dedikerad detektering och släckstyrning. Presto Brandsäkerhet är även av SBSC AB certifierad brandlarmsfirma.

För att garantera en korrekt funktion på anläggningen är det viktigt att regelbunden service utförs enligt tillverkarens instruktioner och regler för koldioxid SBF 115 samt för övriga släckgaser SBF 500. Enligt SBF 500/SS-EN 15004-1 rekommenderas funktionsprovning var 6:e månad av en certifierad anläggarfirma. För anläggningar med F-gas (FM-200, Halotron) måste allt arbete på anläggningen utföras av en certifierad brandskyddstekniker F-gas. Presto är anläggarfirma för F-Gas och har certifierade brandskyddstekniker F-gas på ett flertal platser i landet.

Presto har Sveriges mest rikstäckande serviceorganisation för fasta släcksystem. Vi utför förebyggande och akut service på samt på många av marknaden förekommande fabrikat  samt lagerför frekventa utbytesbehållare och reservdelar till dessa. Vi har även en avdelning för marin service. 

  • Förvaras och transporteras som flytande vätska.
  • Kemisk släckgas som lämpar sig för de flesta kritiska utrymmen.
  • Skadar inte elektronisk utrustning, papper, textilier eller annan inredning.
  • Är väl lämplig för bemannade utrymmen.
  • Dimensionerande koncentrationen är så låg som 5,3-5,9%, vilket innebär minimalt utrymmeskrav för behållarna. Snabb utströmningstid.

Cylindrarna fylls med NOVEC™ 1230 och ansluts till ett rörsystem med munstycken. Cylindrarna trycksätts med Nitrogen (drivgas) upp till 25 bar. NOVEC™ 1230 förgasas i munstycket och fördelas jämt inom släckzonen. För att erhålla rätt koncentration av NOVEC™1230 görs kalkylerna med ett dokumenterat och godkänt beräkningsprogram.

NOVEC™ 1230 påverkar inte växthuseffekten och skadar inte ozonskiktet. Till skillnad från andra kemiska släckmedier har NOVEC™ 1230 mycket kort atmosfärisk livslängd, 3-5 dagar.

Vi är SBSC-certifierade som behörig anläggarfirma:

  • Certifierad Anläggarfirma Brandlarm.
  • Certifierad Anläggarfirma Gassläcksystem.
  • Certifierad Anläggarfirma F-gas.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.