Pulversläckare

Presto Pulversläckare

Den mest mångsidiga släckartypen som kan användas för släckning av nästan alla typer av bränder i hem, bilar, båtar, husvagnar och industrier.

Fylld med ABC*-pulver är pulversläckaren den mest mångsidiga av släckare. Den kan användas för släckning av nästan alla typer av bränder. Exempel på användningsområden: hem, bilar, båtar, husvagnar, och industrier.

Eftersom pulver inte leder elektricitet är pulversläckare ofarliga att använda mot elektriska installationer upp till 1000V. Pulvret är frostbeständigt och släckaren därmed funktionsduglig från -30° till +60° C.

Pulversläckare är den typ av handbrandsläckare som har bäst släckeffekt i förhållande till sin vikt och som är den lättaste att använda för den ovane.

Behållaren i Prestos pulversläckare tillverkas av stål och är omsorgsfullt rostskyddad. Den förses med en ventil som är avstängingsbar. Ventilen, varmpressad i förnicklad mässing, är utrustad med kontrollnippel och manometer. För storlekar på 6 kg och uppåt finns en säkerhetsanordning som utlöser om trycket skulle stiga till en kritisk nivå, t.ex. om släckaren hamnar i en brand.

Prestos pulversläckare är tryckladdade. Det innebär att behållaren står under kontinuerligt tryck och att släckmedlet kommer omedelbart när utlösningshandtaget påverkas. De trycksätts med kvävgas och är speciellt konstruerad för skakig, vibrerande och korrosiv miljö.

*ABC
A – Glödbrand, brand i porösa material som trä, textil och papper.

B – Brand i vätskor och oljor.

C – Gasbrand.

Pulver används huvudsakligen i handbrandsläckare. Inom industrin och räddningstjänsten samt på flygplatser och i försvaret används det även i fasta eller mobila släckaggregat. Det förekommer även i mindre omfattning i fasta släcksystem.

Den släckande beståndsdelen i pulver är huvudsakligen ammoniumvätefosfat. Pulver baserade på ammoniumfosfat släcker A-, B- och C-bränder. Tidigare baserades det även på natriumvätekarbonat och kaliumvätekarbonat. Men eftersom sådant pulver endast släcker B- och C-bränder har det minskat i betydelse.

Släckning av en brand åstadkoms genom att pulvret avbryter förbränningsprocessen. Det sker genom kylning, kvävning och en kemisk process kallad negativ katalys. ABC-pulvret smälter dessutom och bildar ett skyddande skikt på glödbildande material. Skiktet hindrar återantändning då luften hindras att nå glödbildningen. När pulvret sprutas mot branden bildas ett kraftigt pulvermoln som snabbt täcker och delvis sugs in i brandhärden. Genom pulvrets skärmbildande effekt skyddas operatören mot strålvärme.

Släckpulvret är frostbeständigt leder inte elektricitet.

En nackdel med pulver kan vara behovet av sanering efter en släckinsats. Men ofta är saneringsbehovet som själva branden förorsakat betydligt större. Pulver i kombination med fukt är mycket korrosivt och kan orsaka skador på oskyddade metallytor. Man slipper dock fuktskador. Av vad som hittills är känt är pulver ofarligt för naturen och människan, men p.g.a. de mycket finfördelade kornen i pulvermolnet kan det vara irriterande för ögon och slemhinnor.

Brandsläckning med pulversläckare

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.