PrestoGuard är en punktsprinkler som är mycket lämplig i mindre utrymmen. Dessa utrymmen kan vara öppna eller slutna. Anläggningen drivs av den trycksatta behållaren. Det unika är den detekterande slangen som brister vid cirka 160 grader och frigör balansventilen varvid släckmedlet strömmar ut.

De släckmedel som används i handbrandsläckare (pulver, skum, koldioxid) kan användas i PrestoGuard. En viss anpassning av ventiler och munstycken kan dock krävas.

Presto AB är godkända enligt SBF 127 och får därför montera PrestoGuard på maskiner etc som befinner sig i brandfarlig miljö. Till detta används i regel Presto Guard frostskyddad skumvätska (-30°C) som inte bara är effektiv mot branden utan även har en impregnerande effekt och på så sätt skyddar mot återantändning.

Enkelheten är oftast den bästa lösningen. Med PrestoGuard är det bara fantasin som sätter gränsen för möjliga användningsområden.

SBF 127 är ett regelverk som föreskriver att samtliga självgående motordrivna transport- och arbetsmaskiner ska vara säkerhetsutrustade. Reglerna gäller släckanläggningar, brandtekniska föreskrifter för maskin samt övriga brandsäkerhetsanordningar på bl a skogs och anläggningsmaskiner.

Presto erbjuder enkla och effektiva släcksystem för alla typer av fordon. Släckanläggningen kan enkelt anpassas till alla olika motorutrymmen och för alla typer av arbetsmaskiner som tunga fordon, lastbilar, anläggningsmaskiner, skördetröskor, gruvmaskiner och skogsmaskiner där en effektiv brandsläckning krävs.

Presto kan erbjuda godkända släcksystem för bearbetningsmotorer enligt skyddsklass1 samt släcksystem för framdrivningsmotor enligt skyddsklass 2.

Krav på skyddsklass regleras i SBF127 regler för brandskydd på arbetsfordon och maskiner som går i brandfarlig miljö. Kraven för respektive fordon eller maskintyp framgår av kapitel 9 Fordonstyper med krav på skyddsklass i detta regelverk.

PrestoGuard fordonssläcksystem är väl beprövat och mycket driftsäkert släcksystem som tack vare sin enkelhet i konstruktion och utförande. Släcksystemet är helt oberoende av elektricitet för sin släckfunktion, vilket gör det okänsligt för strömavbrott och andra störningar.

Aktivering av släcksystemet sker automatiskt genom att en trycksatt detekteringsslinga brister vid ca 160°C eller vid öppen låga. Sprinklerventilen monterad på släckmedelsbehållaren känner av tryckfallet i detekteringsslingan och frigör släckmedlet via släckmedelsslingan till sprinklerdysorna. Vid förarplatsen finns en överskådlig Manöverpanel där man kan avläsa driftstatus samt fel i systemet. Systemet kan även utlösas manuellt genom att hålla Manöverpanelens utlösningsknapp intryckt i 3 sekunder eller via den utvändigt monterade manuella slagknappen. Vid utlöst system indikeras larm på Manöverpanelen samt yttre larmdon ljuder.

Det ställs allt högre miljökrav på dagens maskiner vad avser utsläpp och buller. Detta medför att motorutrymmena blir allt mer slutna och den installerade utrustningen får sämre avkylning vilket ökar risken för brand.

Släcksystemet är godkänt och testat för att uppfylla kraven som ställs i Svensk brandskyddsföreningens regelverk SBF127.

Montering, Service och Underhåll av fordonsläcksystemen görs av egen utbildad personal, Vi har även utbildad personal som utför brandskyddskontroll / elbesiktning på fordon, detta ska ske i samband med den årliga servicen av släcksystemet. Presto har en väl utspridd serviceorganisation för att kunna åta oss montering, service samt brandskyddsbesiktning över hela landet.

Presto erbjuder enkla och effektiva släcksystem som ett extra brandskydd för olika applikationer och syften oavsett om man väljer skumvätska, koldioxid eller pulver. Släckanläggningen kan enkelt anpassas till de flesta områden där man vill ha ett utökat brandskydd, som exempel kan nämnas bearbetningsmaskiner, svarvar slipmaskin reservkraft, elverk, elskåp, laboratorieskåp där en effektiv brandsläckning krävs.

PrestoGuard är ett förenklat släcksystem som är mycket lämplig i utrymmen där det kan finnas en förhöjd brandrisk. Dessa utrymmen kan vara öppna eller slutna. Anläggningen drivs av den trycksatta behållaren. Det unika är den detekterande slangen som brister vid cirka 160 grader och frigör släckmedlet via släckmedelsslingan till sprinklerdysorna.

För att skydda mindre och slutna utrymmen t ex ett inbyggt elskåp, används ett ändå enklare utförande s.k. direkt system. I detta fall utesluts den separata släckmedelsslingan och släckmedlet, koldioxid, strömmar ut genom den brustna detekteringsslingan och fyller utrymmet som frigörs från syre.

PrestoGuard är ett automatiskt släcksystem som är helt oberoende av elektricitet för sin funktion och därför okänsligt för elektriska driftsavbrott eller störningar. Systemet är tekniskt okomplicerat och såväl driftsäkert som kostnadseffektivt i förhållande till traditionella system. Det är också lätt att anpassa för olika ändamål och anpassningsbart för de flesta typer av släckmedel.

Med PrestoGuard får du inte bara ett automatiskt släckförsök utan även en tidig detektering av branden. Genom att installera en tryckvakt, som reagerar när släcksystemet löser ut, kan såväl larmfunktioner som automatiska avstängningsfunktioner anslutas.

Systemet kräver ett minimum av underhåll men bör kontrolleras en gång per år. Att systemet är aktivt syns på att manometern som är ansluten till detekteringsslingan står på grönt fält.

Enkelheten är oftast den bästa lösningen. Med Presto Guard är det bara fantasin som sätter gränsen för möjliga användningsområden.

Industrin går allt mer mot att automatisera sin produktion där maskiner går dygnet runt utan övervakning av operatör. Möjligheten att upptäcka en brand och kunna släcka i ett tidigt skede minskar. Även en liten brand i en maskin kan få stora konsekvenser och medföra att en hel fabrik måste stå stilla på grund av att inte branden upptäcktes i tid.

Presto har en väl utspridd serviceorganisation för att kunna åta oss montering, service över hela landet.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.