Fast monterade släcksystem används ofta där det bedöms att risken för en brand är så stor att en handbrandsläckare eller en brandpost inte räcker till. Det här gäller också utrymmen där det inte finns någon som i tid kan upptäcka en brand eller i utrymmen som är svåra att komma åt.

Ett släcksystem med gas skyddar drift och egendom genom snabb och ren brandsläckning. Det kan gälla till exempel datorrum, rum med elektriska installationer eller maskinrum i fartyg där stillestånd måste minimeras, värdet av installation är stort eller utrustning känslig. Vi säljer, projekterar och installerar gassläcksystem med släckgaserna Novec 1230, Inergen och Koldioxid. Vi utför även service på samtliga förekommande släckgaser på den svenska marknaden. Presto är certifierad anläggarfirma av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB (SBSC) enligt samtliga släckgasklasser.

Gassläcksystemen levereras normalt med dedikerad detektering och släckstyrning. Presto Brandsäkerhet är även av SBSC AB certifierad brandlarmsfirma.

För att garantera en korrekt funktion på anläggningen är det viktigt att regelbunden service utförs enligt tillverkarens instruktioner och regler för koldioxid SBF 115 samt för övriga släckgaser SBF 500. Enligt SBF 500/SS-EN 15004-1 rekommenderas funktionsprovning var 6:e månad av en certifierad anläggarfirma. För anläggningar med F-gas (FM-200, Halotron) måste allt arbete på anläggningen utföras av en certifierad brandskyddstekniker F-gas. Presto är anläggarfirma för F-Gas och har certifierade brandskyddstekniker F-gas på ett flertal platser i landet.

Presto har Sveriges mest rikstäckande serviceorganisation för fasta släcksystem. Vi utför förebyggande och akut service på samt på många av marknaden förekommande fabrikat  samt lagerför frekventa utbytesbehållare och reservdelar till dessa. Vi har även en avdelning för marin service. 

 • Den kväver elden. Koldioxiden tränger undan syret i luften. Syrehalten sänks från normala 21% ner till 12-15%. Utnyttjas koldioxiden i form av kolsyresnö så utestängs syre helt från brandhärden.
 • Den kyler brandhärden. Koldioxid som strömmar ut ur munstycket har en temperatur på -78°C, vilket gör att brandförloppet stoppas.
 • Den binder energi. Koldioxiden binder den energi som underhåller branden. Det är samma princip som halon.

Koldioxid produceras som en restprodukt vid all förbränning av fossila bränslen som kol och olja samt vid nedbrytning av organiskt material. Koldioxid är vid normal temperatur och vid atmosfärtryck en gas.

Vid temperaturer under -78°C övergår den till fast form som koldioxidsnö eller torris. Som vätska kan den endast förekomma under tryck i gasbehållare. Koldioxid är en färglös gas som i låga koncentrationer är 1,5 gång så tung som luft.

Ofta sägs det att koldioxid är kvävande. Det är inte fel men heller inte helt riktigt. Den egentliga risken ligger i att koldioxid är ett medel som stimulerar andningen. I kroppen bildas koldioxid som ett resultat av kroppens egen energiförbränning. När förekomsten av koldioxid (CO2) i blodet stiger, ökar andhämtningen rent reflexmässigt. Det är på detta sätt som vår andning styrs – helt automatiskt. Men stiger koldioxidmängden till över en viss gräns uppstår ett chocktillstånd och andningen upphör.

 • Luft 0,03%.
 • Hygieniskt gränsvärde 0,5%.
 • Stimulerar andningen 3,0%.
 • Yrsel, illamående 4-5%.
 • Medvetslöshet 8,0%.
 • Livsfarligt, mer än 10%.
 • Släckande effekt mer än 30%.

 • Snabbt – Ett väl genomtänkt koldioxidsystem släcker en brand inom några sekunder och begränsar brandskadan till ett minimum.
 • Effektivt – Eftersom koldioxiden är ett gasformigt släckmedel sprider det sig överallt, även i de mest svåråtkomliga utrymmen t ex runt en motor, i ett datarum eller i ett elskåp.
 • Renligt – Koldioxiden är renlig. Den lämnar inga rester som måste saneras efter användning. Gasen leder inte heller ström och kan därför användas direkt mot spänningsförande utrustning.
 • Mångsidigt – Släckmedelsmängden dimensioneras enligt FSAB:s regler RUS 115. Reglerna bygger på ett samspel mellan det skyddande utrymmets volym och omslutningsarea. I beräkningarna ingår även en faktor (KB) som beror på vilka ämnen eller speciella applikationer som skall skyddas.

Presto är SBSC-certifierade som behörig anläggarfirma:

 • Certifierad Anläggarfirma Brandlarm.
 • Certifierad Anläggarfirma Gassläcksystem.
 • Certifierad Anläggarfirma F-gas.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan förvarning.