Visselblåsarpolicy

För att säkert kunna slå larm om oegentligheter. Arbetsgivare med över 249 anställda har enligt ny lag skyldighet att erbjuda en intern och extern visselblåsarfunktion för alla med ett ”arbetsrelaterat sammanhang” till företaget.

Visselblåsning innebär att någon inom en verksamhet slår larm till ledningen om oegentligheter och missförhållanden. Den nya visselblåsarlagen och visselblåsarfunktionen ska bland annat skydda visselblåsaren mot repressalier såsom skiljande från anställning eller ekonomiska sanktioner. Den nya lagen träffar en vidare krets av personer än vad den nuvarande lagen gör och skyddar därför fler personer än bara anställda. Detta innebär att även praktikanter, konsulter och aktieägare med flera ska kunna använda visselblåsarfunktionen.

Om någon misstänker missförhållanden, lag- och/eller regelbrott uppmanar Presto denne att rapportera detta som ett visselblåsningsärende. Undantag gäller dock säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Några exempel på aktiviteter eller händelser som Presto anser vara missförhållanden av allmänintresse är: mutor, stöld, bedrägeri, bokföringsbrott, skattebrott och andra brottsliga handlingar.

Den nya lagen bygger på EU:s visselblåsardirektiv 2019/1937. Lagen innebär att arbetsgivare har skyldighet att inrätta en intern och extern visselblåsarfunktion.