Brandfarlig vara

En brandfarlig vara är en vara som kan orsaka brand eller explosion om den hanteras på fel sätt.

Brandfarliga varor kan vara flytande, fast eller i gasform och kan innefatta saker som bensin, propan, ammoniak och många kemikalier.

Brandfarliga varor är ofta känsliga för värme, gnistor och elektriska laddningar, och kan vara mycket farliga om de inte hanteras korrekt. Det är därför viktigt att följa särskilda regler när man hanterar, lagrar och transporterar dessa varor. Reglerna omfattar bland annat utbildning och utrustning för att hantera olyckor och brand.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor är en lagstiftning som reglerar hantering och lagring av brandfarliga och explosiva varor. Syftet med lagen är att skydda människors liv, hälsa och miljö genom att säkerställa att dessa varor hanteras på ett säkert sätt.

Lagen innefattar regler för klassificering, märkning, förpackning, lagring, hantering och mottagande av brandfarliga och explosiva varor. Den omfattar också krav på utbildning och utrustning för att hantera olyckor och brand.

För att du som arbetar med brandfarliga varor ska vara säker på att du gör rätt har vi på Presto en mängd utbildningar i brandsäkerhet, inklusive utbildning i brandfarliga varor. Utbildningen vänder sig till dig som skall vara föreståndare för brandfarlig vara. Denna utbildning syftar till att ge deltagarna den information och kunskap som krävs för att hantera brandfarliga varor på ett säkert sätt. Dessa kurser kan vara på plats eller online och ofta innehålla både teoretiska och praktiska element. De kan också vara anpassade för olika branscher och roller.

Den utbildning som vi på Presto erbjuder är upplagd på det sättet att du som genomför den får tillgång till kursmaterial online samt undervisning på webben. Under en hel dag får du all den kunskap som lagen säger att du behöver för att kunna hantera brandfarlig vara på ett tillförlitligt sätt. Kursen riktar sig särskilt till dig som fått rollen som chef eller föreståndare på ett lager eller annan arbetsplats där brandfarliga varor hanteras eller förvaras. Kursen förutsätter att du har genomfört en utbildning i grundläggande brandskydd innan.

Kursen kommer att innefatta ämnen som klassificering av brandfarliga varor, lagar och förordningar som gäller för hantering av brandfarliga varor, förpackning, märkning och etiketter, lagring, hantering och mottagande av brandfarliga varor, samt hur man hanterar olyckor och brand.

Utbildningen kan också innefatta övningar och scenarier för att ge deltagarna möjlighet att öva på hur de ska agera i olika situationer och hur de ska använda utrustning och skyddsutrustning.

Det är viktigt att poängtera att det ofta, för att inte säga alltid, är viktigt att upprätthålla sina kunskaper inom det här ämnet. Med andra ord så behöver kursen repeteras med jämna mellanrum för att du ska hålla dig uppdaterad.

Senast uppdaterad: 04 september 2023