Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

Varje verksamhet är enligt lag skyldig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete - att på ett organiserat sätt kontrollera och följa upp brandskyddet. Låter det komplicerat? Vi hjälper dig.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska den som äger fastigheter eller driver en verksamhet bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete - oavsett om ni är en BRF, företag, förskola, restaurang, fastighetsägare eller industri.

Förenklat kan man säga att Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är en metod för att skapa ett fungerande brandskydd. Den går ut på att man på ett organiserat och systematiskt sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddet i en byggnad eller verksamhet. En viktig del är att klargöra ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare, nyttjanderättshavare och entreprenörer.

För att få kontroll över alla delar i brandskyddet, brukar man arbeta fram en grund för det systematiska brandskyddsarbetet:

 1. Utforma en brandskyddspolicy - Vad gäller kring brandskydd i vår organisation?
 2. Utforma en brandskyddsorganisation - Hur agerar vi om en brand upptäcks? Hur fungerar utrymning? Vem gör vad?
 3. Identifiera, dokumentera och hantera risker - Vad kan orsaka eller förvärra följderna av en brand?
 4. Skapa brandskyddsregler - Exempelvis antal personer som får vistas i lokalerna, rökning, placering av återvinningskärl
 5. Ha en nödlägesberedskap - Gör rutiner för vad som ska göras om brand eller olycka sker på arbetsplatsen och vilken funktion som är ansvarig
 6. Utbilda - Gör en utbildningsplan som klargör vilken personal som ska genomgå utbildning och träning i brandskydd.
 7. Skapa en byggnads- och verksamhetsbeskrivning
 8. Gör en plan för regelbundna kontroller och kontinuerligt underhållsarbete av t ex utrymningsvägar och släckutrustning.
 9. Följ upp kontinuerligt

Många av våra kunder tycker att systematiskt brandskyddsarbete känns komplext. Därför har vi utvecklat ett digitalt system, Presto Kontrollsystem, som ger en överblick över alla delar av ert systematiska brandskyddsarbete. Systemet hjälper er att:

 • Få en överblick över status, varningar vid avvikelser och påminnelser vid kontroller
 • Utse en brandskyddsorganisation 
 • Få kontroll över verksamheten genom egenkontroller digitalt i Prestos Kontrollsystem app
 • Samla dokument, rapporter, avvikelser och utbildningsplaner i Prestos Kontrollsystem
 • Placera brandredskap strategiskt för en snabb insats
 • Få kunskap som ger motivation och ökar medvetenheten om risker i verksamheten.

Prestos Kontrollsystem finns både som app och i webbläsaren.

Om ni vill komma igång med systematiskt brandskyddsarbete, brukar ett bra första steg vara en rådgivning hos Presto. Tillsammans med vår rådgivare gör ni en statusinventering och tar fram ett förslag för hur brandskyddet i verksamheten eller fastigheten kan förbättras. Rådgivaren guidar er sedan genom alla steg och hjälper er att skapa grunden för ert systematiska brandskyddsarbete.

Senast uppdaterad: 12 februari 2024