”Arbetstagare som anlitas till mast- och stolparbete skall ha genomgått särskild teoretisk och praktisk utbildning för sådant arbete. Innan en arbetsgivare första gången anlitar en arbetstagare för arbete i mast eller stolpe skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har genomgått tillräcklig utbildning och har de kunskaper som behövs för arbetet.” (AFS 2000:6 12 §)

Att undvika olyckor och personskador i samband med stolparbete.

Alla som arbetar eller ska börja arbeta med stolparbeten.

Deltagaren ska få en ökad kompetens för att på ett säkert sätt kunna utföra ett stolparbete, klättra med rätt teknik och nedta nödställd.

  • Känna till innehållet i lagar och förordningar beträffande stolparbete.
  • Kunna klättra i en stolpe på ett säkert.
  • Kunna vidta förstahandsåtgärder vid en olycka.
  • Känna utföra nedtagning av skadad från mast.

Kursen omfattar en heldag.

Grundkurs Fallskydd (1 dag).