Plan Bygglagen – Boverkets byggregler

Boverkets Byggregler utgör de krav som samhället kräver att byggnader minst måste uppfylla. Det handlar om bland annat barnsäkerhet, tillgänglighet, brandskydd, bärförmåga och en god inomhusmiljö.

Hur önskar du genomföra utbildningen?