Plan Bygglagen – Boverkets byggregler

Boverkets Byggregler utgör de krav som samhället kräver att byggnader minst måste uppfylla. Det handlar om bland annat barnsäkerhet, tillgänglighet, brandskydd, bärförmåga och en god inomhusmiljö.

Dessa krav ska uppfyllas för alla nya byggnader och vid ändring av befintliga byggnader ska kraven uppfyllas för de delar som ändras.

Efter avslutad utbildning har du kunskap i hur du tolkar och förstår både Plan & Bygglagen samt Boverkets Byggregler

Projektörer, konsulter, förvaltare, entreprenörer, beställare, kontrollansvariga enligt PBL samt övriga som har behov av kunskaper i dessa nya regler.

 • Allmänt om PBL 2010:900
 • Plansystemet, regionplan – översiktsplan
 • Detaljplan
 • Utformnings- och egenskapskrav, koppling PBL – PBF – BBR
 • Bygglov, marklov m.m.
 • Genomförandet av byggåtgärder
 • Processen hos kommunen, bygglov – startbesked – slutbesked
 • Sanktionssystemet i PBL och PBF
 • Avsnitt 2: Allmänna regler
 • Avsnitt 3: Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen
 • Avsnitt 5: Brandskydd, nyheter och ändringar
 • Avsnitt 6: Hygien, hälsa och miljö
 • Avsnitt 7: Bullerskydd
 • Avsnitt 8: Säkerhet vid användning
 • Avsnitt 9: Energihushållning, nyheter och ändringar
 • Exempel på nyheter & ändringar
 • Lättnader i bostadsutformningskraven för student– och ungdomsbostäder
 • Ny verksamhetsklass för gemensamhetsboende införs i reglerna om brandskydd
 • Lättnader i kraven på dagsljus och solljus för studentungdomsbostäder införs
 • Vissa förenklingar av energihushållningskraven införs för små byggnader samt för byggnader som till övervägande delen innehåller små lägenheter.
 • Normalt eller enkelt planförfarande
 • Omgivningsbuller
 • Krav detaljplaner
 • Attefallshus, tillbyggnader, takkupor, ny bostad i bostad
 • Villkor för bygglov – Ändringar om ombyggnad
 • Lag om färdigställande

1 dag