När kravet på ett systematiskt brandskydd infördes ville lagstiftaren skapa en helhetssyn på brandskyddet. En viktig del var att utveckla kunskapen om objektens brandskydd med målet att skapa förståelse för hur brandskyddsåtgärder samverkar. En viktig del i detta sammanhang är ett väl fungerande egenkontrollarbete. För att genomföra detta fordras kunskap och engagemang. Egenkontrollanten är en grundläggande del av en fungerande brandskyddsorganisation.

Efter genomgången utbildning har deltagarna kunskap om det systematiska brandskyddsarbetet samt vad det innebär och vilka delar som ingår i en egenkontroll och följande kontrollmoment.

Utbildningen vänder sig till samtliga personer inom företag och organisationer som skall utföra egenkontroller inom en
avdelning, enhet eller anläggning.

  • Lagar och bestämmelser.
  • Grundläggande byggnadstekniskt brandskydd.
  • Kontrollsystemet.
  • Drift och kontrollmetoder av olika objekt.
  • Riskidentifiering och riskbedömning.
  • Dokumentation och uppföljning.

3,5 timme.