Denna utbildning är både teoretisk och praktisk och ger deltagarna kunskap om släckmetoder och brandförebyggande åtgärder.

Efter genomgången utbildning skall du ha grundläggande kunskap i förebyggande brandskydd och hur du skyddar dig själv och egendom vid tillbud.

Utbildningen vänder sig till samtliga anställda inom såväl företag, industri, handel och institutioner som kommunal
och statlig verksamhet.

  • Brandkunskap – allmänt om brandorsaker och brandförlopp.
  • Förebyggande brandskydd – regler och rutiner för att minska risken för brand.
  • Åtgärder vid brand – intern organisation på er arbetsplats.
  • Utrymningssäkerhet.
  • Släckutrustning, dess funktion och handhavande.
  • Praktisk övning med handbrandsläckare och brandfilt.

3,5 timme.