Elinstallationsreglerna

Jobbar du med elinstallation? Detta är en kurs enligt Svensk Standards gällande elinstallationer för lågspänning: SS 436 40 00. Utbildningen syftar till att du ska kunna följa elinstallationsreglerna.

Elinstallationsreglerna säger att en starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger betryggande säkerhet mot personeller sakskada på grund av el.

Efter genomförd utbildningar har du grundläggande kunskap om Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2008:1 kapitel 1–4, samt de olika delarna i standarden SS 436 40 00: Elinstallationer för lågspänning – Utförande av elinstallationer för lågspänningutgåva 3 (från 2017).

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kursen vänder sig till alla som utför arbete baserat på Svensk Standards regler för elinstallationer, exempelvis elektriker, elinstallatörer, konsulter, beställare, besiktningsmän med flera.

Denna utbildning går att genomföra på distans.

• Utbildningen går igenom vilka krav som ställs i föreskrifter och i senaste utgåvan av standarden (släppt 2017) när man bygger en ny elanläggning, alternativt när man gör ändringar eller utvidgar en befintlig elanläggning.
• ELSÄK-FS 2008:1 – Elsäkerhetsverkets föreskrift om hur elanläggningar ska vara utförda.
• Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 3: Uppbyggnad och struktur.
• Ändringar från tidigare utgåva.
• Felskydd och Basskydd.
• Jordfelsbrytarkrav.
• Frånkopplingstider vid jordfel.
• Skyddsutjämning.

1 dag.