Elsäkerhet vid arbete för VVS och ventilation

Kurs för VVS- och ventilationstekniker som arbetar där det finns elektrisk fara, för att de ska ha kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran och ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade i förhållande till arbetsuppgifterna.

Utbildningen följer Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 och standarden SS-EN 50110-1.

Att deltagarna efter genomförd utbildning ska ha fått den teoretiska kunskap som krävs för att få utföra väl definierade och begränsade skötsel- och underhållsåtgärder i en elanläggning på ett säkert sätt, anpassat efter företagets önskemål. Dessa åtgärder kan vara återställning av motorskydd, byte av säkringar etc.

Utbildningen vänder sig till ventilations- och VVS-tekniker men som kan komma att behöva utföra enklare åtgärder där det finns en elektisk fara, exempelvis återställning av motorskydd, byte av säkringar och byte av motor. Elsäkerhetslagstiftningen ställer krav på att personal som utför denna typ av åtgärder har kunskap om den elektriska faran och förståelse för skyddens funktion för att inte orsaka person- eller sakskada.

Utbildning som VVS- eller ventilationstekniker men annars inga andra förkunskaper.

Utbildningen går igenom vilka krav som ställs i föreskrifter och i senaste utgåvan av standarden (släppt 2017) när man bygger en ny elanläggning, alternativt när man gör ändringar eller utvidgar en befintlig elanläggning.

  • Elektriska faran.
  • Relevanta delar av regelverket kring elsäkerhet vid arbete:
  • ELSÄK-FS 2006:1 och SS-EN50110-1.
  • Funktioner/roller i en elsäkerhetsorganisation.
  • Vad som får och inte får göras utan auktorisation.
  • Riskhantering.
  • Säkringar, motorskydd, jordfelsbrytare: funktion och felscenarion.
  • Exempel på arbeten som teknikern kan stöta på i arbetslivet.

1 dagar.