Praktisk elteknik

Är du mekaniker och arbetar inom industri men inte är elektriker till yrket? Saknar du kunskaper för att utföra skötsel- och underhållsåtgärder samt enklare typer av elarbeten på ett säkert sätt i en elanläggning?

Enligt elsäkerhetslagstiftningen ska elarbete utföras på ett sätt som ger betryggande säkerhet mot personalskada och sakskada och med denna utbildning utfyller du dessa krav. Praktiskt Elteknik är en bred utbildning som ger dig rätt kompetens som krävs fö att utföra väl definierade och begränsade skötsel- och underhållsåtgärder samt enklare typer av elarbeten i elanläggningar. Utbildningen finns också som en anpassad version för just fastighetsskötare.

Efter genomförd utbildning har du ska ha fått den teoretiska och praktiska kunskap som krävs för att få utföra väl definierade och begränsade skötsel- och underhållsåtgärder samt enklare typer av elarbeten i en elanläggning på ett säkert sätt. Du har kunskap om grundläggande ellära, likspänning, växelspänning, 1-fas, 3-fas och olika typer av skydds- och manöverapparater. Du kan också hantera enklare felsökinngar,
exempelvis återställning av motorskydd, byte av säkringar eller byte av fast inkopplad motor.

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Utbildningen är för dig som inte är elektriker till yrket men som kan komma att utföra enklare åtgärder, felsökning och arbeten där det finns en elektrisk fara.

I utbildningen blandas teori med praktiska övningsuppgifter, som mätövningar på spänningssatta kretsar, in- och urkoppling av motorer etc.

Teori

 • Elektriska faran.
 • Relevanta delar av regelverket kring elsäkerhet vid arbete: ELSÄK-FS 2006:1 och SS-EN 50110-1.
 • Funktioner (roller) i en elsäkerhetsorganisation.
 • Vad man får lov och inte får lov att göra utan auktorisation.
 • Riskhantering.
 • Säkringar, motorskydd, jordfelsbrytare: funktion och felscenarion.
 • Ellära likström och växelström.
 • Trefassystemet.
 • Asynkronmotorns funktion, egenskaper, inkoppling, kontrollmätning.
 • Skydds- och manöverapparater.
 • PLC-styrning.

Praktisk övning

 • Motorinstallation och motorlaboration, avläsning av skylt, inkoppling och inställning av motorskydd.
 • Mätning av spänning och ström i kretsar.
 • Mätning av tomgångsström, startström, varvtal med mera.

Innehåll för fördjupningsutbildningen ‘Schemaläggning och Felsökning’

 • Introduktion.
 • Repetition ellära.
 • Kretsschemats funktion och uppbyggnad samt symboler.
 • Övrig eldokumentation.
 • Referensbeteckningssystem.
 • Felsökningsmetodik och mätteknik.
 • Schemaläsningsövningar (teoretiska).
 • Felsökning i elektriska manövrar.

3 dagar.
2 dagar för fördjupningsutbildningen ‘Schemaläsning och felsökning’.

Att deltagarna efter genomförd utbildning ska veta vilka typer av elarbeten man får lov att utföra utan auktorisation, och hur man gör det på ett säkert sätt. De ska kunna utföra byten av uttag, strömställare och belysningsarmaturer. De ska även ha en grundläggande förståelse för spänning och ström i en elektrisk krets, samt ha kunskap för hur de vanligaste skyddsapparaterna som säkringar och jordfelsbrytare fungerar.

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare som arbetar inom alla typer utav fastigheter.

Teori

 • Ellärans grundbegrepp (ström, spänning, effekt).
 • Elfaran och säkerhetsåtgärder.
 • Praktisk mätinstrumentkunskap.
 • Regler för elarbeten (auktorisationskrävande och icke.
 • auktorisationskrävande arbeten).

Praktiskt

 • Mätning av ström och spänning.
 • Utbyte av vägguttag, strömställare och belysningsarmatur.

2 dagar.