Praktisk elteknik

Detta är en utbildning för den som inte är elektriker till yrket, men behöver lära sig lite mer om el. Enligt elsäkerhetslagstiftningen ska elarbete utföras på ett sätt som ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada. Arbetsgivaren har ett ansvar att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Praktisk elteknik för mekaniker och tekniker

Mål

Att deltagarna efter genomförd utbildning ska ha fått den teoretiska och praktiska kunskap som krävs för att få utföra väl definierade och begränsade skötsel- och underhållsåtgärder samt enklare typer av elarbeten i en elanläggning på ett säkert sätt, anpassat efter företagets önskemål. Även enklare felsökning ska kunna hanteras. Dessa åtgärder kan vara återställning av motorskydd, byte av säkringar, byte av fast inkopplad motor etc.

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha kunskap om grundläggande ellära, som de olika enheterna spänning, ström och resistans och deras samband. Man ska även få förståelse för olika typer av system såsom likspänning och växelspänning 1-fas och 3-fas, olika typer av skydds- och manöverapparater samt olika typer av motorsystem och styrutrustningen till dessa.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som inte är elektriker till yrket men som kan komma att utföra enklare åtgärder, felsökning och arbeten där det finns en elektrisk fara, till exempel vid återställning av motorskydd, byte av säkringar, byte av motorer etc. Exempel på personal är ventilationstekniker, VA-tekniker, drift- och underhållspersonal och liknande.

Personal som utför denna typ av åtgärder måste enligt lag ha kunskap om den elektriska faran och hur man utför arbetet på ett säkert sätt, samt att man har förståelse för skyddens funktion för att inte orsaka person eller sakskada.

Kursinnehåll

I kursen blandas teori med praktiska övningsuppgifter, som mätövningar på spänningssatta kretsar, in- och urkoppling av motorer etc.

Teori

 • Elektriska faran
 • Relevanta delar av regelverket kring elsäkerhet vid arbete: ELSÄK-FS 2006:1 och SS-EN 50110-1
 • Funktioner (roller) i en elsäkerhetsorganisation
 • Vad man får lov och inte får lov att göra utan auktorisation
 • Riskhantering
 • Säkringar, motorskydd, jordfelsbrytare: funktion och felscenarion
 • Ellära likström och växelström
 • Trefassystemet
 • Asynkronmotorns funktion, egenskaper, inkoppling, kontrollmätning
 • Skydds- och manöverapparater
 • PLC-styrning

Praktisk övning

 • Motorinstallation och motorlaboration, avläsning av skylt, inkoppling och inställning av motorskydd
 • Mätning av spänning och ström i kretsar
 • Mätning av tomgångsström, startström, varvtal med mera

Certifikat/intyg

Efter genomförd utbildning utfärdas ett personligt intyg.

Giltighetstid

Upprepas kontinuerligt, rek. var tredje år

Kurslängd

3 dagar.

Dokument

Praktisk elteknik för fastighetsskötare

Mål

Att deltagarna efter genomförd utbildning ska veta vilka typer av elarbeten man får lov att utföra utan auktorisation, och hur man gör det på ett säkert sätt. De ska kunna utföra byten av uttag, strömställare och belysningsarmaturer. De ska även ha en grundläggande förståelse för spänning och ström i en elektrisk krets, samt ha kunskap för hur de vanligaste skyddsapparaterna som säkringar och jordfelsbrytare fungerar.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare som arbetar inom alla typer utav fastigheter.

Personal som utför denna typ av åtgärder måste enligt lag ha kunskap om den elektriska faran och hur man utför arbetet på ett säkert sätt, samt att man har förståelse för skyddens funktion för att inte orsaka person eller sakskada.

Kursinnehåll

Elfaran och regler för auktorisation för elarbete behandlas liksom de arbeten som får utföras med erforderlig kännedom.Kontroll före spänningssättning ingår i de praktiska övningarna.

Teori

 • Ellärans grundbegrepp (ström, spänning, effekt)
 • Elfaran och säkerhetsåtgärder
 • Praktisk mätinstrumentkunskap
 • Regler för elarbeten (auktorisa tionskrävande och icke auktorisa tionskrävande arbeten)

Praktiskt

 • Mätning av ström och spänning
 • Utbyte av vägguttag, strömställare och belysningsarmatur

Certifikat/intyg

Efter genomförd utbildning utfärdas ett personligt intyg.

Giltighetstid

Upprepas kontinuerligt, rek. var tredje år.

Kurslängd

3 dagar

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.