Säker Schakt

Det innebär alltid en risk att gräva i jord. Även vid mindre schakter kan man få jordmassor över sig vid ras eller skred. Om arbetet inte planeras och genomförs på rätt sätt kan också maskiner och annan utrustning utgöra en risk. Alla som är inblandade i schaktarbete behöver kunskaper om hur arbetet ska planeras och genomföras samt vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas.

Hur önskar du genomföra utbildningen?