Brandsäkerhet i butik

Butiksägaren är den som är ansvarig att se till att brandsäkerheten i butiken är god.

Butiksägaren har även skyldigheter att ha vetskap om vilka regler som gäller angående brandskydd i butik. En brand i en butik kan få stora konsekvenser. För att förebygga en brand och öka säkerheten finns det en rad olika åtgärder som går att vidta. Första steget för att öka brandsäkerheten i butiken är att se över vilka brandrisker som finns. Som butiksägare är det viktigt att du identifierar alla risker som finns. Det kan handla om allt från felhantering av skräp till personalköket. Nästa steg är att förebygga att det sker en brand.

För att minska brandrisken i en butik och öka säkerheten är det viktigt att nödutgångarna är öppna och lättåtkomliga. Människor som inte vistas i en butik dagligen har ingen direkt koll på vart nödutgångarna är. Därför är det viktigt att det är utmärkt var de olika utrymningsvägarna finns. Utrymningsvägarna ska vara tydligt markerade och inget får stå i vägen. Vid behov kan även nödbelysning användas.

Att utrusta butiken med rätt brandskyddsprodukter och andra säkerhetslösningar är a och o för att ha en hög brandsäkerhet i en butik. Att det finns släckningsutrustning, första hjälpen-material och brandfiltar är några saker som är bra för en god brandsäkerhet.

Att ha flera handbrandsläckare i butiken är betydelsefullt. Ju större butiken är desto viktigare med fler brandsläckare. Det ska finnas en brandsläckare inom max 25 meter. Handbrandsläckare är effektiva att ha eftersom de ofta räcker bra för att släcka mindre bränder.

I personalköket är det en god idé att montera en brandfilt som komplement till brandsläckarna. En brandfilt är till stor hjälp och kan användas för att släcka mindre bränder som uppkommer på till exempelvis en spis eller i kläder.

Det är betydelsefullt att ha rutiner kring brandsäkerhet i butik. All säkerhetsutrustning måste finnas på plats och fungera när branden är ett faktum. Genom regelbundna brandskyddskontroller kan brandskyddet alltid vara uppdaterat och säkert. Det är en fördel att ha rutinmöten med personalen kring brandsäkerheten. På så sätt är alla informerade och kan känna sig trygga på arbetsplatsen om en nödsituation skulle uppstå.

Det är viktigt för brandsäkerheten att alla i butiken kan hantera brandsläckaren. Brandsläckningsutrustning gör ingen nytta ifall att ingen kan använda den. Alla som vistas i butiken regelbundet bör ha koll på säkerhetsutrustningen och regelbundet få öva på att använda den. Ett fungerande brandlarm i butiken är väldigt viktigt för brandsäkerheten i butiken. Brandlarmet ska höras i hela lokalen. Brandlarmet ska även regelbundet kontrolleras så att det fungerar.

Det bör även finnas en utrymningsplan och förutbestämda återsamlingsplatser. Om det mot förmodan sker en brand är det betydelsefullt att möta upp räddningstjänsten när de kommer till butiken. De vill ha all tänkbar information om byggnaden och vad som har hänt. Räddningstjänsten ska alltid kontaktas via 112 vid brand.

Senast uppdaterad: 04 september 2023