Egenkontroll företag

Ett mycket viktigt område där företag bör bedriva regelbunden egenkontroll är brandskydd.

Enligt lagen (2 kap. 2 § lagen om skydd mot olyckor) har både fastighetsägare och den som bedriver någon form av verksamhet ansvarar för sitt brandskydd. Eftersom det inte finns någon exakt ansvarsfördelning i lagstiftningen mellan en fastighetsägare och ett företag är det rekommenderat att göra en skriftlig överenskommelse.

Enligt lagen om skydd mot olyckor är arbetsgivaren skyldig att kartlägga risker på arbetsplatsen samt vidta lämpliga åtgärder och systematiskt arbete. När det gäller brandskydd är det arbetsgivarens ansvar att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete skapaoch utbilda samt göra utrymningsövningar med de anställda. Det går inte att avsäga sig ansvaret för brandskydd, vilket innebär att det alltid är VD:n för ett företag eller fastighetsbolag som har det straffrättsliga ansvaret att se till att brandskyddet fungerar.

Att utföra en regelbunden egenkontroll är nödvändigt för ett företag. Egenkontroll är ett bra sätt att effektivisera, anpassa samt göra uppföljning av brandskyddet. De olika arbetsuppgifterna för brandskydd innebär bland annat att se till att utrymningsvägar är fria från möbler eller föremål som kan blockera en utrymning samt att se till att samtliga dörrar går att öppna. Andra viktiga delar av arbetet med egenkontroll är att se till att brandsläckare är korrekt placerade och fungerar samt att eventuella brandgasventilationer eller rökluckor fungerar som de ska. Ett bra råd är att upprätta en checklista så att egenkontrollen genomförs likadant varje gång. Detta kommer även att minska risken för att något missas. Efter utförd kontroll bör det redovisas vilka eventuella åtgärder som vidtagits samt vem som utfört kontrollen. Egenkontroll bör givetvis kompletteras med extern revision eller kontroll av brandlarm, sprinkler och utrymningslarm.

Arbetet med brandskydd bör alltid följas upp regelbundet så att skyddet fungerar och är aktuellt. Även personalens utbildning bör ske kontinuerligt och regler samt instruktioner bör hållas uppdaterade. Uppföljning är viktigt eftersom det försäkrar att brandskyddet fungerar som det ska vid en brand. Det kan hända att den teknik som används för brandskydd kan sluta fungera utan någon känd anledning, vilket innebär att larm, rökluckor eller brandsektioneringsdörrar alltid bör kontrolleras regelbundet (för att säkerställa att de fungerar). Om brister upptäcks bör dessa rapporteras internt så att åtgärder kan vidtas för att förhindra att de uppstår igen. Det kan ibland vara svårt att själv avgöra hur ofta en egenkontroll bör utföras och ni är välkomna att rådfråga experter hos oss på Presto.

Det yttersta ansvaret för brandskyddet åligger alltid verksamhetsansvarig som exempelvis en VD. Detta innebär dock inte att han eller hon själv måste sköta allt som har att göra med brandskyddet. Det går bra att delegera detta arbete till medarbetare. För att detta ska kunna fungera effektivt måste det klart och tydligt framgå vem som är ansvarig för vad inom organisationen. Detta gäller oavsett om det handlar om ett större företag där flera personer sköter företagets egenkontroll eller en mindre verksamhet där endast en eller två personer ansvarar för kontrollen.

Senast uppdaterad: 04 september 2023
Behöver du komma i kontakt med kundservice?

Öppet 8—16 mån-tors och 8—15 fredag. Lunchstängt 12—13.

Vecka 28—31
Mån—fre: 9—15
Lunchstängt: 12—13

010-45 20 000