Utbildning arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljön på arbetsplatsen är viktig av flera orsaker.

En bra arbetsmiljö med god ventilation och rätt ljus kan göra att vi håller oss pigga längre in på dagen eller inte får ont i huvudet av att behöva kisa, till exempel. Men den goda arbetsmiljön är inte bara en trevlig sak som får de anställda att trivas bättre, det är också en del av lagen.

Som chef är det därför viktigt att ha koll på vad lagen egentligen säger och vad som kan hända om man inte följer den. En utbildning i arbetsmiljö för chefer bör av den anledningen alltid ha ett grundläggande fokus på just lagen.Lagen ifråga är arbetsmiljölagen, vanligen kallad AML, och den infördes 1977. Den har till syfte att förebygga skador och ohälsa som kan uppstå som en följd av en bristande arbetsmiljö. I lagens mening så är en arbetsmiljö i det här sammanhanget både den fysiska utformningen av miljön men också den psykosociala miljön på arbetsplatsen.

Det som innefattas i den fysiska arbetsmiljön är saker som lokalerna där verksamheten drivs. Man är här intresserad av huruvida det finns till exempel god ventilation och att det inte är för trångt. Men också att det är tillräckligt lätt att städa och hålla rent. Dels för de som arbetar där dagligen men också för de som har uppdragits att utföra städuppdraget.

Vidare så kan den fysiska arbetsmiljön också innefatta olika kemikalier som man använder om företaget till exempel är en verkstad eller någon typ av tillverkningsindustri. Den utrustning som man använder är också en del av den fysiska arbetsmiljön.

När man använder begreppet psykosocial arbetsmiljö så menar man alla faktorer som kan påverka trivseln på arbetsplatsen eller det som potentiellt kan orsaka stress. Det här kan handla om att alltför lite tid är avsatt för vissa moment men det kan också vara att chefen inte ger återkoppling i tillräckligt stor eller god utsträckning. Mobbning och jargong är exempel på andra begrepp som är centrala när man talar om den här delen av arbetsmiljön. Av den anledningen så är det viktigt att en utbildning i arbetsmiljö för chefer går igenom dessa begrepp grundligt.

Det bästa sättet att se till att företaget följer AML är att ägna sig åt ett kontinuerligt förbättringsarbete. Det här kan gå till på flera sätt men det mest beprövade sättet är att göra regelbundna riskbedömningar med både chefer och personal inblandade. När och hur man gör det står varje företag ganska fritt, men ett vanligt sätt är att genomföra så kallade ronder när en utsedd person går igenom arbetsmiljön. I en utbildning i arbetsmiljö för chefer får du tillgång till praktiska redskap för att genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Lagen säger för övrigt att de anställda ska vara delaktiga i arbetet. Det här betyder inte bara att de anställda har rätt att vara med – de - de har också en skyldighet att engagera sig i det ständiga förbättringsarbetet.

Senast uppdaterad: 16 januari 2023