ADR – Grund

Förare som transporterar farligt gods på väg (över vissa mängder) måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och därefter har examinerats med godkänt resultat.

Ett ADR-intyg är giltigt i fem år. I Sverige är det MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) som ansvarar för examination och utfärdande av ADR-intyg samt ansvarar för godkännande företag som får bedriva själva utbildningarna.

Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå grundläggande utbildning, en grundkurs. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods (undantaget explosiva och radioaktiva ämnen). I grundkursen ska även praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka ingå.

Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera:

  • Explosiva ämnen och föremål i klass 1
  • Radioaktiva ämnen i klass 7
  • Farligt gods i fasta tankar, avmonterbara tankar eller i batterifordon med en volym över 1 000 liter eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 1 000 liter.

En person som har ett giltigt ADR-intyg och önskar behålla sina kompetenser måste genomgå repetition av grundkursen och därefter repetition av eventuella specialkurser, samt examination med godkänt/godkända resultat, innan giltighetsdatumet på ADR-intyget har passerat. 

Man kan gå repetitionsutbildning när det är ett år kvar på ADR-intygets giltighetstid. Det nya ADR-intyget förlängs då med fem år från det nuvarande ADR-intygets giltighetsdatum.

Om giltighetstiden på ADR-intyget är passerat måste en ”ordinarie” utbildning genomföras, d.v.s. ny grundkurs och eventuella nya specialkurser enligt ovan.

Repetitionsutbildningarna är kortare än de nya/förstagångs-utbildningarna.

Ny grundkurs: Tre dagar (18 lektionstimmar + tid för praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning, åtgärder vid olycka)

Ny klass 1: En dag (8 lektionstimmar)

Ny klass 7: En dag (8 lektionstimmar)

Ny tank: 1,5 dagar (12 lektionstimmar)

Repetition klass 1: En halv dag (2 lektionstimmar)

Repetition tank: En dag

Repetition klass 7: En halv dag

Från och med 1 mars 2019 ska ADR-proven skrivas hos Trafikverket på deras kontor för kunskapsprov, som finns på flera orter i Sverige.

Det är samma typ av prov, oavsett om man har läst nya eller repetitionskurser.

Det finns fyra olika ADR-prov:

– ADR Grund Maxresultat: 27 / Kravgräns: 21 

– ADR Explosivt Maxresultat: 17 / Kravgräns: 13

– ADR Radioaktivt Maxresultat: 17 / Kravgräns: 13

– ADR Tank Maxresultat: 17 / Kravgräns: 13

Mer information finns på MSB’s hemsida: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/farligt-gods/adr-utbildning/examination-av-adr-forare/