ADR – Grund Repetition

Förare som transporterar farligt gods på väg (över vissa mängder) måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och därefter har examinerats med godkänt resultat.

Ett ADR-intyg är giltigt i fem år. I Sverige är det MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) som ansvarar för examination och utfärdande av ADR-intyg samt ansvarar för godkännande företag som får bedriva själva utbildningarna.

Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå grundläggande utbildning, en grundkurs. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods (undantaget explosiva och radioaktiva ämnen). I grundkursen ska även praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka ingå.

Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera:

  • Explosiva ämnen och föremål i klass 1.
  • Radioaktiva ämnen i klass 7,
  • Farligt gods i fasta tankar, avmonterbara tankar eller i batterifordon med en volym över 1 000 liter eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 1 000 liter.

En person som har ett giltigt ADR-intyg och önskar behålla sina kompetenser måste genomgå repetition av grundkursen och därefter repetition av eventuella specialkurser, samt examination med godkänt/godkända resultat, innan giltighetsdatumet på ADR-intyget har passerat. 

Man kan gå repetitionsutbildning när det är ett år kvar på ADR-intygets giltighetstid. Det nya ADR-intyget förlängs då med fem år från det nuvarande ADR-intygets giltighetsdatum.

Om giltighetstiden på ADR-intyget är passerat måste en ”ordinarie” utbildning genomföras, d.v.s. ny grundkurs och eventuella nya specialkurser enligt ovan.

Repetitionsutbildningarna är kortare än de nya/förstagångs-utbildningarna.

Ny grundkurs: Tre dagar (18 lektionstimmar + tid för praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning, åtgärder vid olycka).

Ny klass 1: En dag (8 lektionstimmar).

Ny klass 7: En dag (8 lektionstimmar).

Ny tank: 1,5 dagar (12 lektionstimmar).

Repetition klass 1: En halv dag (2 lektionstimmar).

Repetition tank: En dag.

Repetition klass 7: En halv dag.

Från och med 1 mars 2019 ska ADR-proven skrivas hos Trafikverket på deras kontor för kunskapsprov, som finns på flera orter i Sverige.

Det är samma typ av prov, oavsett om man har läst nya eller repetitionskurser.

Det finns fyra olika ADR-prov:

– ADR Grund Maxresultat: 27 / Kravgräns: 21 

– ADR Explosivt Maxresultat: 17 / Kravgräns: 13

– ADR Radioaktivt Maxresultat: 17 / Kravgräns: 13

– ADR Tank Maxresultat: 17 / Kravgräns: 13

Mer information finns på MSB’s hemsida: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/farligt-gods/adr-utbildning/examination-av-adr-forare/

Information om de nya Multilaterala avtalen M333 och M334.

Med anledning av coronavirussjukdomen covid-19 och dess smittspridning har det på internationell nivå upprättats en förlängning av det multilaterala avtalet, M330 som löper ut den 1 mars 2021. Det nya multilaterala avtalet M333 gäller giltighetstiden på ADR-intyg, och avtalet M334 när det gäller intyg för säkerhetsrådgivare. Dessa avtal har MSB för svensk del nu valt att underteckna.

Av avtalen framgår att giltighetstiden för de ADR-intyg och de intyg för säkerhetsrådgivare med en giltighetstid som går ut under perioden 2020-03-01 – 2021-09-01 förlängs och är giltiga t.o.m. 2021-09-30.

Förare behöver före 2021-10-01 ha genomfört relevant utbildning samt skrivit godkänt ADR-prov på ett förarprovskontor hos Trafikverket för att därefter fortsatt inneha ett giltigt ADR-intyg.

Vid en transport av farligt gods så rekommenderar MSB att man medför en kopia på det multilaterala avtalet, M333, om man omfattas av det. Inga nya intyg utfärdas för den aktuella förlängningen.

Den nya giltighetstiden för ADR-intyg baseras på det ursprungliga utgångsdatumet på det intyg som behöver förnyas. Man får alltså ingen längre giltighetstid på det nya intyget utan enbart en utökad tid för att förnya det befintliga intyget.