Brandskydd garage

Det är viktigt att ha ett brandskydd för sitt garage, men det är extra viktigt om du har ett garage som sitter ihop med ditt hus.

Om du planerar att bygga ett nytt garage bör du först kontrollera vilket brandskydd byggnaden behöver. Att se till att ett garage har ett lämpligt brandskydd är viktigt för att skydda både fordon, tillhörigheter och byggnader från potentiella brandkatastrofer.

Om du planerar en renovering, nybyggnation eller förändring av ett garage bör du alltid se till att du uppfyller gällande regelverk för brandskydd. Boverkets byggregler (BBR) är ett regelverk som berör brandskydd för byggnader, inklusive garage. Där tar man bland annat upp byggnaders brandklassning, som beskriver krav på hur motståndskraftiga byggnaderna ska vara för en eventuell brand.

Brandklassning delas in i bärförmåga (R), brandtäthet (E) och isoleringsförmåga (I). Om det till exempel finns ett krav på brandklass EI30 betyder det att byggnaden ska ha en brandtäthet i 30 minuter och isolerande förmåga i 30 minuter.

Brandklasser varierar för brandskyddet mellan två byggnader. För garage och småhus är det vanligast med EI30 samt EI60.

Om du behöver en vägg med brandskydd finns det ett flertal sätt som detta kan göras på, men det gäller att alltid se till att använda godkänd isolering mellan innervägg och yttervägg. Ibland kan det vara tillräckligt att en av garagets väggar har brandskydd. Det kan vara bra att veta att när ett hus uppfyller gällande brandklass behöver garaget inte brandklassas, men brandklassningen av ett bostadshus ska kunna redovisas.

Tänk på att installera brandsäkra dörrar mellan garage och angränsande byggnader för att förhindra spridning av eld och rök till exempelvis bostadshus.

När ett garage ligger i nära anslutning till andra byggnader ställs särskilda krav på brandskydd. Avståndet mellan exempelvis ett bostadshus och ett garage avgör vilken brandklass väggar, fönster och dörrar behöver ha.

MSB, Svebra och Presto rekommenderar att du ska ha en pulverbrandsläckare i din bostad och samma gäller för ditt garage. Placera en brandsläckare nära garageport eller ytterdörr så att den är lättåtkomlig.

För att garaget ska vara skyddat mot brand bör också förvaringen av saker ses över. Undvik att ha stora mängder brännbart material som papper, trä eller tyg i garaget. Förvara brandfarlig  vara och vätskor enligt gällande regelverk.  Vätskor och gaser som bensin, olja och lösningsmedel i godkända behållare i ett skåp avsett för brandfarliga material. Garaget bör också ha en lämplig ventilation som kan leda ut farliga gaser.

Se till att elinstallationer är korrekta utförda. Överbelasta inte eluttag eller förlängningssladdar. Om du använder till exempel en värmefläkt, se till att den är i gott skick och inte placeras nära brännbara material.

Senast uppdaterad: 11 september 2023