Fokusera på en hälsofrämjande arbetsmiljö

I Sverige finns en arbetsmiljölag, AML, som ska hjälpa arbetsplatser att förbygga olycksfall och ohälsa. Syftet är att främja en god arbetsmiljö. Och det är viktigt!

Har du några frågor om arbetsmiljön på din arbetsplats ger Arbetsmiljöverket ut en hel del material med information om allt som gäller för arbetsplatser. Det kan handla om hur farliga ämnen ska hanteras, rimliga bullernivåer, mobbning och ensamarbete. Arbetsmiljöverket är den myndighet som bestämmer vilka regler som ska gälla. Deras uppdrag kommer från regeringen. Det är dock den enskilda arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Ofta är det enklare att utvärdera och korrigera den fysiska miljön. Någon kanske behöver ett höj- och sänkbart skrivbord, en annan behöver en ny arbetsstol för att få en mer ergonomisk arbetsställning och på en annan arbetsplats måste fler omklädningsskåp köpas in. Det psykologiska måendet för alla som arbetar på arbetsplatsen är ofta svårare att arbeta och komma till rätta med. Men det är minst lika viktigt! En arbetsgivare har alltså ansvar för bland annat orealistiska förväntningar på de anställda eller om någon upplever att de behandlas orättvist. Det behövs en tydlig handlingsplan och en fungerande företagshälsovård som kan säkerställa att alla anställda mår bra. Presto erbjuder en arbetsmiljöutbildning online. I kursen behandlas både vilka fysiska risker som kan finnas på en arbetsplats och hur olyckor kan undvikas samt hur exempelvis våld och sexuella trakasserier kan minimeras. Kursen förklarar helt enkelt hur man på bästa sätt skapar en hälsofrämjande arbetsmiljö.

I arbetet med att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö är det bra att fokusera på den psykologiska arbetsmiljön. Fundera över hur alla anställda kan känna sig så trygga som möjligt, både i relationen med chefen eller cheferna och med medarbetarna. Arbetsmiljön mellan den enskilde arbetstagaren och den sociala miljön på arbetsplatsen brukar kallas för den psykosociala arbetsmiljön.

För att arbetet ska kännas meningsfullt måste arbetsuppgifterna vara betydelsefulla och arbetstagaren ska känna att denne har ett inflytande över sin arbetssituation. De flesta inspireras också av en personlig utveckling. Det är dock en fin balansgång. Samtidigt som höga förväntningar kan sporra kan de också öka pressen. Att vara anställd och känna att kraven ökar och att de aldrig går att möta är tufft. Det skapar stress och otillfredsställelse. Varje anställd kan behöva sina egna individuella mål för att arbetssituationen ska bli hållbar.

När det kommer till den fysiska miljön ska arbetsgivare till exempel arbeta med brandrisken. Arbetsplatsen ska vara noggrant planerad för att riskerna för skador på byggnaden och personskador ska bli så små som möjligt. Arbetet går ut på att både förhindra att en brand uppstår samt att minimera spridning och skador på bästa sätt. Självklart ska brandredskap som hand-brandsläckare och brandfilt finnas lättåtkomliga. På vissa arbetsplatser kan man även behöva alarmsystem och branddetektorer.

Företag, organisationer och andra verksamheter har ett ansvar att skapa trygga och säkra arbetsplatser för att gynna hälsofrämjande arbetsmiljöer. Det är dock inte alltid så enkelt att veta vad som gäller och just därför finns vi på Presto. Vi kan hjälpa till och ge den experthjälp du behöver.

Senast uppdaterad: 13 april 2023