Heta arbeten certifikat

Det finns många olika typer av arbeten som är riskfyllda, vilket kräver speciella certifikat.

Här kommer bland annat certifikat för heta arbeten in i bilden. Det omfattar olika arbeten som vid felhantering lätt kan orsaka bränder. Därför behövs också tillstånd och certifikat för att utföra heta arbeten.

Det här är ett begrepp som används för att förklara den typ av arbetsmetoder, verktyg eller utrustning som medför brandrisk. Ofta på grund av att de alstrar värme eller gnistor och därför är en direkt brandrisk. För att jobba med den här typen av heta arbeten behöver du certifikat av flera anledningar. Det är en direkt trygghet för dig, omgivningen och övriga människor på arbetsplatsen. Dessutom krävs det certifikat för den här typen av arbeten för att du ska få ut full ersättning om en brand skulle inträffa där det heta arbetet är orsaken.

Några vanliga exempel på heta arbeten går att finna inom industrin där svetsning förekommer med  bland annat gasolbrännare eller snabbgående vinkelslipar. Även arbete med att bränna ogräs eller använda induktionsvärmare kan under vissa omständigheter gå under benämningen heta arbeten.

Även om en form av arbetsmetod är helt trygg och säker att använda i en situation kan samma metod vara en stor risk om förutsättningarna ser annorlunda ut. Är kontexten av det slag att brandrisken ökar kan alltså en annars säker arbetsmetod plötsligt vara riskfylld. En tigersåg är ett verktyg som ofta används i gipsväggar eller i olika typer av isoleringsmaterial och det kan exemplifiera det här. Beroende på hur pass slitet bladet i sågen är kan den alstra mer eller mindre gnistor och värme. Dessutom påverkar materialet som du sågar i också risken för brand eller olyckor.

Finns det brännbart material i närheten när en tigersåg är i användning kan situationen lätt bli riskfylld. Därför kan den här metoden ha olika grad av brandrisk utifrån förutsättningarna. Det finns många andra exempel på utrustning och metoder som i samband med heta arbeten kan vara riskfyllda i en situation och mindre farliga i andra.

När någon typ av arbete ska utföras som anses vara riskfyllt ska det alltid genomföras en riskbedömning. Arbetsplatsen kontrolleras och bedöms utifrån fastställda protokoll för att den som ger tillståndet ska kunna riskbedöma utifrån rätt kontext. Det innebär bland annat att omgivningen ses över, byggnader inspekteras och väggar samt tak kontrolleras. På så vis kan det gå att få en bättre bild över flera aspekter såsom risken att en eventuell brand sprider sig och liknande.

En anledning till att bedömning görs är för att se om det eventuellt finns andra metoder som kan göra det heta arbetet mindre riskfyllt. Är omgivningen av det slag att en brand snabbt sprider sig ser experter över möjligheterna att genomföra arbetet på ett annat sätt än det planerade. Certifikat för heta arbeten grundar sig i att generera trygghet och säkerhet på alla nivåer. Utöver certifikat för heta arbeten är det en självklarhet att följa alla typer av säkerhetsregler för att konstant minimera risken för brand i samband med utförandet.

Senast uppdaterad: 09 februari 2023
Behöver du komma i kontakt med kundservice?

Öppet 8—16 mån-tors och 8—15 fredag. Lunchstängt 12—13.

010-45 20 000