Vad är en bra arbetsmiljö

I Sverige har samtliga anställda rätt till en bra arbetsmiljö. Frågan är vad som kan anses vara en bra arbetsmiljö som samtidigt tillfredsställer de anställda och följer existerande föreskrifter och lagar. Vad behöver en arbetsgivare göra för att kunna skapa en bra arbetsmiljö?

Arbetsmiljölagen beskriver de krav som myndigheter ställer gällande arbetsmiljön. I föreskrifter från Arbetsmiljöverket är preciserat vad som gäller för till exempel buller, arbetsplatsens utformning och arbetsbelastning. Denna myndighet har även inspektörer som besöker arbetsplatser där de kontrollerar att arbetsmiljöarbetet fungerar och att arbetsmiljön är bra. I och med att arbetsmiljö är ett relativt brett begrepp som omfattar det mesta som påverkar personalen på en arbetsplats är det svårt att definiera exakt vad som gäller. Dessutom förändras arbetsmiljöer kontinuerligt beroende på vilken arbetsplats det berör, digitalisering, samverkan, gränsen mellan jobb och fritid, nya arbetssätt eller nya affärsmodeller och så vidare.

Vad som inte förändras när det gäller arbetsmiljön är arbetsgivarens skyldighet att förebygga olycksfall och brand. Förutom detta ansvar bör en arbetsgivare dessutom motverka sjukdom och ohälsa som kan orsaka kostsamma sjukskrivningar. Arbetsgivare som ansvarar för en fysisk arbetsplats bör identifiera samt eventuellt åtgärda faktorer såsom ljud, kemikalier, ventilation, farliga maskiner, belysning, arbetsställning samt städning. När en arbetsgivare identifierat vilka åtgärder och insatser som bör prioriteras för att skapa en bra arbetsmiljö kommer en sådan kalkyl att ge ett informativt och bra beslutsunderlag.

Arbetet med arbetsmiljön bör vara en viktig del av verksamheten i ett företag. Givetvis har arbetsgivaren det yttersta ansvaret men även medarbetare har skyldighet att påtala risker, problem samt eventuella förbättringar. Om en arbetsgivare känner sig osäker eller inte har den kompetens som krävs för att kunna genomföra en tillförlitlig undersökning, professionell riskbedömning eller vidta de åtgärder som krävs är det rekommenderat att anlita extern kompetens. För brandsäkerhet och skaderiskbedömning kan ni kontakta Presto för professionell rådgivning.

Arbetsgivare måste ha kunskap och kompetens för att skapa en bra samt säker arbetsmiljö. När en arbetsgivare anser sig sakna denna kompetens är det viktigt att anlita extern professionell hjälp för detta arbete. När det gäller brandskydd gäller lagar och regler som måste följas. Det yttersta ansvaret för brandskyddet åligger alltid företagsledaren eller arbetsgivaren. Det är viktigt att se till att rätt brandskydd finns på en arbetsplats. Vidare måste det finnas en organisatorisk plan för brandskydd såsom utrymningsplan, korrekt utplacerade brandsläckare samt en återsamlingsplats.

En stor del av arbetsmiljöarbetet innefattar förebyggande arbete oavsett om det gäller brandrisk, skydd mot olyckor eller personalens hälsa. Arbetsgivaren är ytterst ansvarig att vidta åtgärder som kommer att begränsa risk för skador samt förhindra en brand. Kravens storlek beror mycket på vilken typ av verksamhet det gäller. Att skapa en bra och säker arbetsmiljö är alltid ekonomiskt fördelaktigt för ett företag. I första hand gäller det att minimera olika risker oavsett vad de består av. Ett företags förebyggande arbete för skador och brandskydd bör alltid vara en prioritet eftersom en bra arbetsmiljö måste vara en säker arbetsmiljö. Presto är alltid redo att hjälpa till och erbjuder professionell hjälp samt rådgivning när det gäller att minimera risker för olyckor samt brand i alla olika typer av lokaler och verksamheter.

Senast uppdaterad: 11 september 2023