Brandsäkerhet

Som chef vill du att dina anställda ska känna sig trygga på arbetet och veta att du som arbetsgivare har vidtagit alla tänkbara åtgärder för att arbetsplatsen ska vara så säker som möjligt. Dessutom vill du ha en tydlig plan för hur en eventuell olycka eller brand ska hanteras.

Ett systematiskt brandskyddsarbete handlar i grund och botten om att företaget ska arbeta aktivt mot att förhindra samt förebygga bränder och skador på arbetsplatsen. Alla ska kunna känna sig trygga på sin arbetsplats. Det är dessutom lagstiftat att det ska bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete på varje verksamhet samt att det ska bli dokumenterat på något sätt.

Ett systematiskt brandskyddsarbete är ett sätt att arbeta på som säkerställer att det alltid är ordning och reda i företagets brandskydd. Det är därmed viktigt att varje byggnad har ett brandskyddsarbete som är anpassat efter deras lokaler samt verksamheter.

För ditt hus eller din lägenhet räcker det om du har en bra brandutrustning i form av brandsläckare samt brandvarnare. Här behöver du inte ha någon dokumentation på hur du arbetar med ditt brandskydd. Beroende på hur stor byggnaden är samt vilken typ av verksamhet som utförs där kan det systematiska brandskyddsarbetet variera i storlek.

En mindre förskola, kontorslokal eller butik kan klara sig bra med en enklare variant av ett systematiskt brandskyddsarbete. Här går det även bra att ha en enklare version av dokumentationen om de relevanta delarna i brandskyddet. Skulle det dock vara en mer komplex organisation som exempelvis ett sjukhus eller ett industriföretag krävs det en mer omfattande dokumentation av det befintliga brandskyddet. I regel handlar det om att ha kunskap om vilka brandskydd som finns tillgängligt i byggnaden samt hur de olika delarna av brandskyddet fungerar. Det kan bland annat vara branddörrar, ventilationer eller brandcellsgränser.

Företag och organisationer behöver ha tydliga rutiner för hur, var samt när de olika delarna av brandskyddet ska bli kontrollerat. Det är viktigt att genomföra kontinuerliga kontroller för att säkerställa att skyddet är i bra skick. Utöver de tekniska delarna så är det även viktigt med organisatorisk brandskydd. Det organisatoriska brandskyddet är framförallt viktig inom vissa verksamheter. Exempelvis inom verksamheter i vård och omsorg där personalen har en viktig roll i att utrymma byggnaden. I de här verksamheterna ska kunskap om hur personalen utrymmer bygganden på bästa sätt ingå i det systematiska brandskyddsarbetet.

Den dokumentationen som utförs på företaget gällande det systematiska brandskyddsarbetet är mest till för att hjälpa företaget själva. Det är ett sätt för företag att ha ordning och koll på hur brandskyddsarbetet fungerar.

I dokumentationen som görs av brandskyddet behöver vara tillräckligt bra för att företaget ska kunna fastställa underhållet samt de olika brandskyddsåtgärderna.

Om räddningstjänsten kommer på en tillsyn är det troligt att de kommer fråga om dokumentationen eller delar av den. De lär även gå igenom hur det systematiska brandskyddsarbetet fungerar på arbetsplatsen.

Det finns inga krav på hur dokumentationen ska se ut eller hur den ska vara skriven. Om företaget eller organisationen redan har någon form av lednings- eller kvalitetsledningssystem kan det systematiska brandskyddsarbetet med fördel ingå i det.

Det allmänna rådet anser att varje verksamhet ska ha en person som är utsedd till brandskyddsansvarig. Den här personen kommer då ha det stora ansvaret för både brandskydd och dokumentation av brandskyddet. De råder även ägare som hyr ut byggnader till verksamheter att fastställa vem som ansvarar för vad. Vilket ansvar kommer ägarna av lokalerna att ha samt vilket ansvar har cheferna för verksamheten. Ansvaret bör med fördel förtydligas i ett avtal där det tydligt framgår vem som ansvarar för vad. Det här säkerställer att brandskyddsarbetet utförs på ett korrekt sätt utan missförstånd.

Tid är den viktigaste faktorn när det kommer till att stoppa en pågående brand. Om företaget har rätt brandutrustning går det att upptäcka branden tidigt vilket ger personalen bättre möjligheter att utrymma byggnaden. Det ger dessutom räddningstjänsten bättre förutsättningar att kunna stoppa branden och därmed rädda byggnaden.

Idag finns det ett stort utbud av brandskyddsutrustning som är anpassad för olika typer av bränder. Det här gör att det är viktigt att välja rätt utrustning till ditt företag. Den brandskyddsutrustningen som finns ska besiktas årligen.

Det finns flera olika typer av brandsläckare på marknaden idag och det är viktigt att ni har rätt sort för just er arbetsplats. Minst en handbrandsläckare bör finnas tillgänglig på varje våningsplan i byggnaden. Den ska dessutom vara lättillgänglig och alla som arbetar i byggnaden ska ha koll på vart brandsläckarna finns.

Något som ska finnas i alla lokaler är brandvarnare. De varnar vid brandrök och avger då en hög signal som varnar om att det finns en brand i byggnaden. Det här är för att säkerställa att alla på våningen eller i lokalen kan höra brandvarnaren ordentligt.

Om lokalerna är stora behöver det finnas mer än en brandvarnare. En brandvarnare får nämligen inte täcka en yta som är större än 60 kvm.

Utöver de två ovannämnda finns det mer brandskyddsutrustning som företaget kan välja att investera i. Det viktigaste är att alltid utgå ifrån vad för slags verksamhet det är samt vilka brandrisker som finns i lokalerna.

Men annan brandskyddsutrustning som kan vara fördelaktigt att ha i lokalerna är bland annat branddörrar. Det här är dörrar som automatiskt ska stängas när ett brandlarm går. Om de inte är kopplade till brandlarmet och därmed stängs automatiskt ska de alltid vara stängda. Deras uppgift är nämligen att begränsa branden för att ge personal samt räddningstjänsten mer tid till att kontrollera branden.

Branddörrarna skall ha en märkning som visar hur många minuter de klarar av  brandbelastning.

Något som är väldigt viktigt när det kommer till säkerheten på arbetsplatsen är utbildning. En anställd som har fått utbildning i hur de exempelvis utför hjärt- och lungräddning kommer känna sig tryggare på sin arbetsplats.

Det finns mängder av olika utbildningar som du som chef kan investera i för att ge dina anställda en trygg och säker arbetsplats. En av de viktigaste utbildningarna du kan ge dina anställda är hur brandutrustningen på arbetsplatsen fungerar.

Några av de utbildningarna som finns tillgängliga inom kategorin brandsäkerhet är följande:

·       Praktisk övning för handbrandsläckare

·       Utrymningsövningar

·       Grundläggande brandskydd

·       Brandfarliga arbeten

·       Grundläggande brandskydd

Här gäller det för dig som chef att välja ut de utbildningarna som du anser passar för dina anställda och den arbetsplatsen ni arbetar på. Om ni har en kontorsmiljö behöver de kanske inte gå en utbildning i brandfarliga arbeten.

Om det är så att en brand bryter ut på din arbetsplats har myndigheten för samhällsskydd och beredskap gett följande råd:

  • Börja med att sätta dig själv samt andra i din närhet i säkerhet. Viktigt här är dock att du inte tar för stora risker i försöket att rädda andra.
  • Gå sedan vidare till att varna andra som kan vara i fara. Kanske har branden brutit ut på andra våningen i byggnaden och du behöver då varna personerna på första våningen om vad som pågår.
  • Larma räddningstjänsten och ge dem all information du har. Finns det människor eller djur kvar i byggnaden? Vilken adress ligger byggnaden på? Vem är du och vart ringer du ifrån?
  • Om det är möjligt kan du försöka släcka branden. Men även här är det viktigt att du inte tar för stora risker.
Senast uppdaterad: 04 september 2023