Egenkontroll

Introduktion till brandsäkerhet och egenkontroll - En heltäckande guide om brandskydd och dessutom hur du hanterar och kontrollerar ditt brandskydd.

Först och främst om du har en lokal eller byggnad ska du komma ihåg att du har ett ansvar för brandskydd. Oavsett om du äger eller bara använder utrymmet måste det finnas personer som kontrollerar brandskyddet regelbundet.

Skiftet från myndighetskontroll till egenkontroll

Trots att kommunens räddningstjänst erbjuder information och stöd på olika sätt är det du som har ansvar för en så kallad egenkontroll. Det här innebär att myndighetskontroll är utbytt mot att du måste kontrollera brandskyddet på egen hand.

Istället för kommunen har du därmed ansvar för projektering och drift av en fastighet. Dessutom kräver det att du måste förstå hur brandskyddet fungerar för att kunna kontrollera det. Det är först när brandskyddet blir kontrollerat kontinuerligt som du bidrar till att skapa brandsäkerhet.

Trots att fastigheter har brandskydd går det ibland inte att undkomma att katastrofen inträffar. Årligen inträffar olyckligtvis bränder på olika platser och orsakerna kan variera. Dessutom handlar det inte sällan om att vara mer uppmärksam och varsam om risker som finns. Några av de vanligaste orsakerna till brand kan du läsa mer om nedan:

 • Köksbränder
 • Brand i elapparater
 • Levande ljus
 • Rökning
 • Elda i öppen spis

Köksbränder

En av de vanligaste platserna där bränder uppkommer är köket. Inte sällan är risken störst för brand när du lagar mat. Om olyckan skulle vara framme kan du hantera branden på olika sätt. Du kan använda brandfilt eller brandsläckare och ett vanligt lock om branden är mindre. Dessutom ska du undvika att hälla på vatten framförallt om du steker i olja eller annat matfett. Dessutom ska du undvika att ha brandfarliga saker runt spisen.

Brand i elapparater

Oavsett vilken typ av elapparater du använder förekommer brandrisk då de är gamla eller blivit använda på felaktigt sätt. Vanligtvis bidrar båda faktorer till motstånd i apparaten vilket bidrar till glöd som lätt kan bidra till brand. Trots att du upplever dina maskiner som säkra bör du vara hemma under tiden du använder maskinerna.

Både diskmaskin och tvättmaskin kan sluta fungera vilket lätt kan bidra till brandrisk. Om du befinner dig hemma kan du alltid hantera situationen. Dessutom ska du undvika och genomföra elinstallationer själv utan istället anlita en expert. Därutöver kan du även byta ut utrustningen helt och hållet inte minst om den är gammal.

Levande ljus

Framförallt när det börjar bli mörkt ute ökar risken för brand. I Sverige har vi många kalla månader med lite solljus och då är det vanligt att använda levande ljus. Kom ihåg att använda stadiga och obrännbara ljusstakar.

Dessutom ska du aldrig lämna levande ljus obevakade. Undvik även att ställa ljusen för nära varandra och kan du undvika mossa är det bra eftersom mossa är lättantändligt.

Rökning

I dagsläget finns det krav på att cigaretter ska vara självslocknande och därmed måste rökaren inhalera för att inte släcka cigaretten. Oavsett om du sitter i sängen eller en soffa ska du undvika att röka utan istället gå ut på gården eller en balkong.

Elda i öppen spis

Oavsett vilken typ av eldstad du installerar är det oerhört viktigt att du gör det på rätt sätt. Om du gör det själv ska du noggrant följa anvisningar. Trots att du har kunskap om installationer kan det vara lämpligt att få hjälp av en expert.

Tänk på att inte elda för mycket på en gång och kontrollera skorstenen så att den är anpassad för din eldstad.

Det finns krav på brandskydd huvudsakligen i Plan och Bygglagen, PBL, som även ligger till grund för Boverkets byggregler. PBL innefattar även plan och byggförordningar så kallat PBF. De här kraven kan du lära dig mer om i BBR där ett förtydligande av föreskrifter och råd framkommer.

 • Bärförmåga en byggnad har vid brand
 • Rök och brand i en byggnad
 • Spridning av brand till intilliggande byggnad
 • Personer i byggnaden kan lämna vid brand
 • Hänsyn till räddningstjänst
 • Tomtutrymme för räddningstjänst
 • Skyddssystem i brandskydd

Bärförmåga en byggnad har vid brand

Byggnaden får inte rasa under en specifik tidsperiod när det brinner.

Rök och brand i en byggnad

När olyckan är framme är det lätt hänt att branden sprider sig snabbt. Därför är det viktigt att du lär dig hur du kan begränsa rök och brand på ett effektivt sätt. Det finns krav på brandskyddet mellan brandceller och även inom en brandcell. Dessutom finns det krav på indelning av brandceller, beklädnader och ytskikt. Här kan du även ta del av brandskydd som berör eldstäder.

Spridning av brand till intilliggande byggnad

Om två byggnader står nära varandra finns det krav som reglerar hur du ska utforma brandskyddet. För att undvika att brand och rök sprider sig mellan byggnader ska byggnaderna stå minst 8 meter från varandra. Förutom skyddsavstånd finns det byggnadstekniska lösningar för byggnader som står väldigt nära varandra. Regleringen avser även byggnader som är byggda så att de står ihop.

Personer i byggnaden kan lämna vid brand

Oavsett hur omfattande branden är ska utrymning av byggnaden kunna ske på ett säkert sätt. Förutom nödvändiga brandlarm ska människor snabbt kunna se markeringar som vägleder till utrymningsplatsen. Det finns krav på hur utrymningsvägarna ska vara utformade.

Hänsyn till räddningstjänst

Oavsett i vilken typ av byggnad branden bryter ut är det krav på att räddningstjänstens fordon och personal ska kunna komma åt branden. Det här innebär att framförallt släcka bränderna men även att kunna utföra räddningsinsatser. Hela insatsen ska kunna ske på ett säkert och tryggt sätt.

Räddningsväg för räddningstjänst

När räddningsstyrkan ska utföra sitt jobb med att släcka bränder och rädda människor behöver fordonen ha tillräckligt med utrymme för att komma fram tillbyggnaden. Dessutom behöver fordonen ha utrymme för att kunna komma tillräckligt nära byggnaden. Det kan även finnas behov av uppställningsplats för utrustning. Kommunen ska kunna delge riktlinjer för vad som gäller i just ditt område och på din tomt.

Skyddssystem i brandskydd

Vanligtvis innehåller en byggnad flera olika skyddssystem där brandskyddet kan begränsa en brand på olika sätt. Ett skyddssystem kan bestå av brandlarm, system för automatisk släckning, gränser för brandceller och utrymningsvägar. Oavsett hur skyddssystemen är uppbyggda bidrar de till att uppfylla kraven för brandsäkerhet.

Det absolut bästa sättet att förhindra att en brand uppkommer är genom systematiskt arbete. Oavsett vilken typ av organisation du har behöver din byggnad systematiska kontroller i den dagliga verksamheten. I dagsläget finns det krav enligt lagen om skydd mot olyckor som tydligt fastslår att det är ägaren eller nyttjanderättshavaren som ansvarar för brandsäkerhet i en byggnad.

Vem har ansvar för brandsäkerhet i en organisation

Oavsett om det är ett stort företag eller en liten organisation är det ledningen som är ansvariga om en brand uppstår. Därmed har ledningen fullt ansvar för brandsäkerheten. Ledningen bör därför utse en säkerhetsansvarig och brandskyddsansvarig. Dessutom är övrig personal givetvis viktiga i arbetet kring brandsäkerhet.

Alla organisationer har olika förutsättningar och måste välja sin väg för hur brandsäkerhet kan vara en del av den dagliga verksamheten. Ett sätt att arbeta med brandskydd kan vara genom att inkludera det i ordinarie kvalitetsprogram.

Systematiskt brandskyddsarbete

Din organisation behöver beroende på verksamhetens inriktning och omfattning jobba med systematiskt brandskyddsarbete i olika hög grad. Oavsett hur din organisation väljer att gå tillväga ska systematiskt brandskyddsarbete nästan alltid vara dokumenterat skriftligt. Nedan kan du lära dig mer om vad dokumenten ska innehålla.

 • Brandskyddspolicy ska innehålla rutinerna för säkerhet som avser brandskydd i den dagliga verksamheten.
 • Brandskyddsorganisationen innehåller en tydlig rollfördelning avseende vem som ska jobba med olika frågor som berör brandsäkerhet. Ansvarsfördelningen måste vara tydlig och rollerna ska vara kopplade till utbildning, information och brandskyddskontroller.
 • Utbildningsplaner för all personal är en viktig utgångspunkt. Efter utbildningen ska personalen vara medveten om risker, förebyggande brandskyddsarbete och förhindra brand.
 • Riskinventering handlar om att förbereda den dagliga verksamheten för olika risker förknippade med brand.
 • Brandskyddsbeskrivning ska innehålla brandtekniska installationer och skyddssystem. Dessutom ska det tydligt framgå hur personalen kan hantera skyddssystemen. Grundförutsättningen är att beskrivningen innehåller ritningar av byggnaden och var brandskyddsutrustning finns. Det ska även finnas vid kommunikation med myndigheter.
 • Rutiner för drift ökar brandsäkerheten i den dagliga verksamheten och kan innehålla kontroll av utrymningsvägar och brandsläckare.
 • Din organisation måste utvärdera systematiskt brandskyddsarbete. En vanlig utgångspunkt är att skapa en lärande organisation för att ständigt bli bättre.
Senast uppdaterad: 04 september 2023