Heta arbeten lagstiftning

Heta arbeten innebär olika typer av jobb som medför gnistbildning eller uppvärmning som kan orsaka en brand.

Det finns lagstiftning samt säkerhetsregler som måste följas för att få utföra denna typ av såkallade heta arbeten. Bra exempel på heta arbeten är jobb som inkluderar lödning, svetsning, skärning, takläggning samt bearbetning med snabbgående verktyg. I nuläget finns det inte någon exakt definition av vilka arbeten som är klassade som heta arbeten eller inte. Om ni är osäkra på om vissa arbetsmoment ska klassas som heta arbeten eller inte är det rekommenderat att utgå från att de är heta arbeten för att undvika att göra en felbedömning.

Heta arbeten regleras i arbetsmiljölagen, lagen om skydd mot olyckor samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Här återfinns de åtgärder som ska vidtas vid heta arbeten. Arbetsgivarens ansvar beskrivs i arbetsmiljölagen vars syfte är att skydda medarbetare och omgivningen mot brand. När det gäller arbetsgivarens ansvar för att se till att skyddsåtgärder är på plats vid riskfyllda arbeten finns detta beskrivet i arbetsmiljöverkets föreskrifter. I lagen om skydd mot olyckor finns information om varje persons ansvar att larma när en olycka eller brand upptäcks.

Försäkringsbranschen i samarbete med Svenska Brandskyddsföreningen har sammanställt regler som gäller för heta arbeten som anses vara tillfälliga. Exempelvis är en byggarbetsplats klassad som en tillfällig arbetsplats och bör därför följa dessa regler. Fasta arbetsplatser som exempelvis fabriker lyder under andra regler. Det är mycket viktigt att följa de säkerhetsregler som gäller eftersom deras syfte är att skydda egendom samt garantera er och personalens säkerhet. Dessutom kan det bli dyrt att bryta mot reglerna eftersom det kan leda till kraftigt reducerad ersättning från försäkringsbolag eller försäkringskassan samt straff- och skadeståndsansvar. Den allvarligaste konsekvensen av att bryta mot säkerhetsregler är dock att byggnader kan gå förlorade, människor kan komma till skada eller i värsta fall omkomma.

Säkerhetsreglerna kan gärna användas som en checklista inför heta arbeten så att ni kan vara säkra på att inga av reglerna missats. Alla arbetsmoment som orsakar uppvärmning ska utföras brandsäkert. Arbetsuppgifter som klassas som heta arbeten medför alltid en särskild risk varför föreskrifter och säkerhetsregler ska följas. Se till att identifiera heta arbeten, att det finns personal som har giltigt certifikat för heta arbeten och att arbetsmomenten sker enligt gällande säkerhetsregler.

Som förberedelse inför heta arbeten bör åtgärder vidtas enligt de säkerhetsregler som gäller. Se till att den personal som kommer att utföra eller bevaka heta arbeten har adekvat utbildning. Detta gäller även en anlitad entreprenör och tillståndsansvarig. För att få utföra heta arbeten som är tillfälliga krävs att ni eller er personal har genomgått en certifierad utbildning. Detta gäller för samtliga som utför arbetsmoment där det existerar risk för brand.

Enligt statistik har bränder minskat inom heta arbeten sedan skärpta regler införts. Tidigare var heta arbeten den kanske vanligaste orsaken till brand. Numera minskar alltså denna typ av bränder vilket visar att de nya skärpta reglerna har varit mycket effektiva. Sammanfattningsvis kan man säga att det är en fråga om kunskap gällande skaderisker, förebyggande åtgärder och att heta arbeten utförs korrekt.

Senast uppdaterad: 16 januari 2023