Arbete på väg-utbildningar

Utbildningar i Arbete på väg


Arbete på väg steg 1.1

Personal som arbetar inom vägområdet, eller som i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik eller inte räknas till de som är berörda av passerande fordonstrafik. Utbildningen är integrerad med tidigare Arbete På Väg Nivå 1 (Enligt TRVK 2012:86).

Målgrupp

 • Personal som utför arbetsuppgifter inom vägområdet
 • Personal vid tunneldrivning, bergarbeten i tunnlar
 • Montörer i tunnlar
 • Broarbeten, (armerare, betongarbetare och träarbetare)
 • Mätarbeten
 • De som tillfälligt vistas på arbetsplatsen

Mål

Kunskap och förståelse för de allmänna regler och föreskrifter som tillämpas på vägarbetsplatsen.

Tidsåtgång

1 – 4 timmar beroende på förkunskaper och tidigare erfarenhet.

Innehåll

 • AML och dess föreskrifter, inklusive riskanalys
 • Arbetsgivarens roll
 • Beställarens (Trafikverket) roll
 • Hur en säker vägarbetsplats skapas
 • Skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen och Trafikverkets krav
 • Personlig skyddsutrustning
 • Väglag, Vägmärkesförordning, Trafikförordning
 • Hastighet och krockvåld
 • Trafikantbeteende
 • Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet

Dokument


Arbete på väg steg 1.1 – 1.3 (Nivå 1-2)

Grundkompetens enligt samtliga tre inriktningar:

 • Allmän Grundkompetens – steg 1.1
 • Grundkompetens för att framföra väghållningsfordon – steg 1.2
 • Grundkompetens för att få utföra vägarbete – steg 1.3

Personal kan efter denna utbildning utföra arbetsuppgifter under ledning av certifierad personal enligt steg 2.2.

Utbildningen är integrerad med tidigare Arbete på väg Nivå 1&2 – Kompetenskrav för arbete samt förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon (enligt TRVK 2012:86).

Detta kompetensupplägg kan även vara ett förkunskapskrav enligt steg 2.1, t ex framföra TMA-fordon.

Målgrupp

Kompetens för dig som t ex utför vägarbeten, anläggningsarbete, vaktarbete eller framför väghållningsfordon i tjänsten.

Mål

Efter den här utbildningen har du grundkompetens att utföra vägarbete, arbeta med väghållningsfordon, utföra trafikvaktsarbete samt delta vid arbetet med trafikanordningar.

Tidsåtgång

1 dag.

Innehåll

Allmän grundkompetens för att befinna på vägarbetsplatsen t ex:

 • Plogar, saltar och sandar
 • Transporterar jordmassor, grus och beläggningsmassa
 • Använder servicefordon samt utför projekteringsarbeten
 • Utför intermittenta arbeten på låg- och normalklassade vägar
 • Utför vakt-, lotsarbete
 • Beläggningspersonal
 • Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken och lägger kantsten
 • Utför projekterings- eller servicearbeten, exempelvis monterar vägmärken utför renhållning
 • Deltar vid arbete med trafikanordningar

Dokument


Arbete på väg steg 2.1

Kompetenskrav för förare av vissa väghållningsfordon.

Certifieringskrav (certifieringsgrundande utbildning). Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor. Giltighetstid godkänd certifiering är 4 år.

Målgrupp

Förare som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, TA), monterade på eller draget efter fordonet.

Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten. För arbeten som Trafikverkets underhållsområden upphandlar gäller inte kravet på TEN-T vägar.

Mål

Efter den här utbildningen har du förståelse och kunskap om handhavande av fordonsmonterat energiupptagande skydd samt utmärkning av fordon vid intermittent arbete. Även hur skyddsfordon ska placeras i trafikmiljön med hänsyn till arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Tidsåtgång

1 dag.

Innehåll

 • Hantering, montering och funktionsläge energiupptagande skyddsanordning
 • Hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas
 • Hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan, för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter
 • Trafikförordningen
 • Vägmärkesförordningen
 • TRVK APV (TDOK 2012:86)
 • Krav på 70 km/h vid intermittent arbete på motorväg
 • Arbete från arbetsplattform, slåtteranordning eller annat intermittent arbete som ska utföras säkert enligt författnings- och regelverkskrav

Dokument


Arbete på väg steg 2.2 (nivå 3A)

Kompetens för personal som ska ansvara för det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga för att skapa en god arbetsmiljö och tydlig vägledning för trafiken.

Certifieringskrav (certifieringsgrundande utbildning). Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor. Giltighetstid godkänd certifiering är 4 år.

Målgrupp

Personal som ansvarar för:

 • Det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats eller vid trafikdirigering.
 • Att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
 • Att leda och instruera medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller utför trafikdirigering.

Mål

Efter utbildningen har du kunskap om hur man utför arbetet med trafik- och skyddsanordningar på vägarbetsplatsen, utifrån krav i lagstiftning, föreskrifter och Trafikverkets regelverk.

Tidsåtgång

2 dagar.

Innehåll

 • Tillämpning av gällande författningskrav (Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen, Arbetsmiljölagen, Väglagen med tillhörande förordning och föreskrifter)
 • Tillämpning av Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering
 • Förstå funktion och begränsningar av energiupptagande skydd samt kunna utföra montage i enlighet med skyddets monteringsanvisningar
 • Utföra daglig tillsyn och egenkontroll, samt kunna dokumentera utförd syn och kontroll.
 • Kunna leda och instruera personal med steg 1 kompetens
 • Tillämpning av aktuell arbetsmiljöplan, arbetsberedning, eller ritning som visar hur trafik- och skyddsanordningar ska placeras på arbetsplatsen
 • Hur trafik- och skyddsanordningar utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter

Dokument


Arbete på väg steg 3

Kompetens och certifieringskrav för vissa roller som ska styra och leda entreprenader och projekteringstjänster. Kravet är riktat till projekterings- och entreprenaduppdrag där Trafikverket är beställare.

Certifieringskrav (certifieringsgrundande utbildning). Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor. Giltighetstid godkänd certifiering är 4 år.

Målgrupp

Personal som har en styrande eller ledande roll i projekt, eller som instruerar och leder personal som utför arbetsuppgifter enligt Steg 2.

Mål

Efter genomförd utbildning kan du utföra byggplatsuppföljning, byggledning och leveransuppföljning i uppdrag kopplat till vägprojekt. Deltagaren har efter utbildningen de formella möjligheterna och den teoretiska kunskapen för att åstadkomma en god säkerhet på vägarbetsplatsen.

Tidsåtgång

2 – 4 dagar beroende på förkunskaper och tidigare erfarenhet.

Innehåll

Personal som ansvarar för:

 • Tillvarata trafikanternas behov under projektering, byggande och framtida underhåll
 • Utföra byggplatsuppföljning, byggledning eller leveransuppföljning inom APV-området
 • Att svara för aktuell trafikinformation till samtliga trafikanter
 • Upprätta och implementera arbetsmiljöplan, riskanalys, arbetsberedningar mm
 • Upprätta ritning eller skiss som visar hur nödvändiga trafik- och skyddsanordningar ska utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter
 • Att tillämpa och följa gällande författningskrav, allmänna bestämmelser, Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar och de krav som framgår i aktuellt förfrågningsunderlag

Dokument


Nivå 3B Trafikdirigering

Kompetenskrav för personer som arbetar med trafikdirigering vid vägarbete.

Målgrupp

Du som arbetar eller deltar vid arbete med trafikdirigering på vägarbetsplatsen.

Mål

Efter genomförd utbildning uppfyller du de kompetenskrav som krävs för att få arbeta med trafikdirigering vid vägarbete.

Tidsåtgång

4 – 8 timmar beroende på förkunskaper och tidigare erfarenhet.

Innehåll

 • Vägarbeten som regleras
 • Skyddsanordningar som är tillåtna att använda
 • Vilka lagar och föreskrifter som skall uppfyllas enligt Arbetsmiljölagen
 • Skötsel och handhavande av tillfälliga signaler
 • Trafikvakten agerande och utrustning
 • Objektsanpassning av TA-skisser utifrån rollen som vakt eller dirigering av trafik
 • Arbetsmetoder och trafikanternas behov avseende framkomlighet, säkerhet och information
 • Utmärkning av lotsfordon samt lotsförarens agerande

Dokument


Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.