Arbete på väg-utbildningar


Arbete på väg steg 1.1

Allmän grundkompetens

Obligatorisk för all personal som arbetar inom vägområdet eller som utför arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter.

Utbildningen är integrerad med tidigare Arbete På Väg Nivå 1 (Enligt TRVK 2012:86).

Kompetens som berör följande ämnesområden:

 • Veta vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen och Trafikverkets krav.
 • Känna till hur en säker vägarbetsplats skapas, utformning av vägarbetsplatsen
 • Förstå samband mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.
 • Personlig skyddsutrustning.
 • Trafikantbeteende.
 • Hastighet och krockvåld.
 • Information om AML och dess föreskrifter, inklusive riskanalys.
 • Trafikverkets roll som beställare
 • Arbetsgivarens roll & ansvar, organisation på arbetsplatsen
 • Väglag, Vägmärkesförordning, Trafikförordning

Exempel på arbeten som kräver Steg 1.1-kompetens

 • Utför vaktarbete, anläggningsarbete, beläggningsarbete, eller arbetar med trafikanordningar under ledning av Ceritifierad person enligt Steg 2.2.
 • Utför servicearbeten I eller på anläggningar.
 • Är medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordningar, räcken.

Tidsåtgång

Kursen omfattar en halvdag.

Dokument

Kompetens som berör följande ämnesområden

 • Veta vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen och Trafikverkets krav.
 • Känna till hur en säker vägarbetsplats skapas, utformning av vägarbetsplatsen.
 • Förstå samband mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.
 • Personlig skyddsutrustning.
 • Trafikantbeteende.
 • Hastighet och krockvåld.
 • Information om AML och dess föreskrifter, inklusive riskanalys.
 • Trafikverkets roll som beställare.
 • Arbetsgivarens roll & ansvar, organisation på arbetsplatsen.
 • Väglag, Vägmärkesförordning, Trafikförordning.

Arbete på väg steg 1.1 – 1.3

Grundkompetens enligt samtliga tre inriktningar

 • Allmän Grundkompetens – Steg 1.1
 • Grundkompetens för att framföra väghållningsfordon – Steg 1.2
 • Grundkompetens för att få utföra vägarbete – Steg 1.3

Personal kan efter denna utbildning utföra arbetsuppgifter under ledning av certifierad personal enligt Steg 2.2

Utbildningen är integrerad med tidigare Arbete På Väg Nivå 1&2 (Enligt TRVK 2012:86)

Detta kompetensupplägg kan även vara ett förkunskapskrav enligt Steg 2.1, T ex framföra TMA-fordon mm. 

Exempel på fordon som kräver förare med kompetens enligt steg 1.2

 • Personbilar som används i exempelvis projekteringsarbete, trafikdirigering.
 • Fordon som används för transporter, exempelvis lastbilar. Som väghållningsarbete räknas utförandet i samband med lastning eller lossning av fordon. Själva transporten räknas inte till väghållningsarbete.
 • Motorredskap och traktorer som används i exempelvis beläggningsarbeten, schakter.

Exempel på arbeten som kräver kompetens enligt steg 1.3

 • Utför vaktarbete, anläggningsarbete, beläggningsarbete, eller arbetar med trafikanordningar under ledning av Ceritifierad person enligt Steg 2.2.
 • Utför servicearbeten I eller på anläggningar.
 • Är medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordningar, räcken.

Tidsåtgång

Kursen omfattar en heldag.

Dokument

Öppna kurstillfällen


Arbete på väg steg 2.1

Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon (certifieringskrav)

Förberedande utbildning inför Trafikverkets krav på certifiering för förare av väghållningsfordon med skyddsfunktion eller för vissa arbeten med väghållningsfordon. 

Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor.

Under en övergångsperiod så anser Trafikverket att Certifiering enligt Steg 2.1 även motsvarar krav på kompetens för SIK APV Nivå 2.

Certifiering krävs vid följande arbetsuppgifter

 • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA).
 • Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten. För arbeten som Underhållsdistrikten upphandlar gäller inte kravet på TEN-T vägar. 

  Kompetens enligt Steg 2.1 rekommenderas även för förare av TMA-fordon även när inte Trafikverket inte är beställare, men arbete utförs på -eller längs med Trafikverkets väg.

Tidsåtgång

 Kursen omfattar en heldag.

Förhandskrav

 Nödvändiga förkunskapskrav kan vara: Arbete på Steg 1 (1.1, 1.2, 1.3).

Dokument

Öppna kurstillfällen


Arbete på väg steg 2.2 (nivå 3A)

Kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering (certifieringskrav)

Utbildningen är integrerad med tidigare Arbete På Väg Nivå 3A (Enligt TRVK 2012:86)

Personal som har kompetens enligt Steg 2.2 eller Nivå 3A kan benämnas som Utmärkningsansvarig. Under en övergångsperiod så anser Trafikverket att Certifiering enligt Steg 2.2 även motsvarar krav på kompetens för SIK APV Nivå 3A.

Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor.

Kompetens för personal som svarar för följande arbeten

 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.
 • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
 • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.

Arbete på väg steg 3

Certifieringsgrundande utbildning för den personal som styr och leder ett entreprenad- och projekteringsuppdrag för trafikverket

 • Kompetenskravet är riktat till projekterings- och entreprenaduppdrag där Trafikverket är beställare.
 • Utbildningen är avsedd för den personal som utsetts genomföra certifieringsprov på Trafikverkets förarprovskontor och kommer att ansvara för följande arbetsuppgifter.
 • Styra och leda personal i Steg 2 samt utföra arbetsmiljöplaner, riskanalyser, arbetsberedningar m.m
 • Tillvarata trafikanternas behov i samband med projektering, byggande men även i det framtida brukandet.
 • Utföra byggplatsuppföljning, byggledning eller leveransuppföljning inom Arbete på väg området.
 • Svarar för aktuell trafikinformation till samtliga trafikanter.
  Deltagare på denna utbildning ges grunderna för certifiering i Steg 3(enligt TRVK 2018:0371)

Tidsåtgång

Beroende på förkunskaper, två dagar.

Förhandskrav

Kompetens enligt Trafikverkets Steg 2.

Dokument

Öppna kurstillfällen


Arbete på väg Nivå 3B Vakt

Kompetenskrav för personer som arbetar med trafikdirigering vid vägarbete

(ENLIGT TRVK 2012:86)

Personal som utför vakt- eller lotsarbete vid vägarbete på väg där Trafikverket är beställare ska ha samma kompetens oavsett om man arbetar som vakt, lotsbilsförare eller sköter tillfälliga trafiksignaler 

Tidsåtgång

4-8tim, beroende förkunskap och praktisk erfarenhet.

Förhandskrav

Nödvändiga förkunskapskrav kan vara: Arbete På Väg Steg 1 (1.1, 1.2, 1.3) och Arbete På Väg Nivå 1&2 och körkort med behörighet lägst B.

Kompetens som berör följande ämnesområden

 •  Fördjupning om vägarbeten som regleras
 • Skyddsanordningar som är tillåtna att använda
 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter samt Arbetsmiljöplan
 • Skötsel och handhavande av tillfälliga signaler
 • Trafikvaktens agerande, utrustning och arbetsmiljö
 • Objektsanpassning av TA-skisser utifrån rollen som vakt eller dirigering av trafik
 • Arbetsmetoder
 • Trafikanters behov avseende framkomlighet, säkerhet och information.
 • Utmärkning av lotsfordon samt lotsförarens agerande

Dokument

Öppna kurstillfällen


Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.