Brandtätning

Brandtätning är oerhört viktigt för brandsäkerheten i en byggnad eller lokal. Syftet med brandtätning är att förhindra att rökgas och eld sprids i en byggnad innan den har utrymmts.

Det finns regler som styr brandtätning i Boverkets Byggnadsregler (BBR) där det bland annat anges att installationer i en brandklassad del av byggnaden inte får orsaka försämrad motståndskraft mot brand. En byggnad delas ofta in i brandceller vilka konstruerats för att ha kapacitet att motstå brand i exempelvis 30, 60, 90 eller 120 minuter. Med korrekt utförd brandtätning kommer en brand inte att kunna spridas snabbt mellan olika utrymmen och brandbekämpningen kommer att underlättas avsevärt.

Byggnader genomgår under åren olika ombyggnationer och då kan ett hål uppstå i en brandcell där rök och eld kan ta sig igenom. Därför är det viktigt att hålla brandcellerna täta och se över de material och system som används. Brandtätning kan göras genom att till exempel använda en gipsbaserad brandskyddsmassa eller brandfog.

Eftersom det inte finns något lagkrav på utbildning eller certifiering för att utföra brandtätning av en byggnad är det viktigt att den som utför ett sådant arbete har god erfarenhet och kunskap om brandtätning. Förutsatt att rätt material används kan enklare arbeten utföras av en hantverkare med mindre erfarenhet. För krävande arbeten krävs det att hantverkaren har både erfarenhet samt bevisad kompetens.

En brandtätning kan utföras på ett bra eller mindre bra sätt beroende på installatörens utbildning eller erfarenhet. Bäst är, för allas säkerhet, att brandtätning utförs av en erfaren installatör som utför ett noggrant arbete med korrekt material. Om du känner dig osäker är du varmt välkommen att kontakta våra experter för rådgivning och hjälp inom brandtätning. Vi på Presto är alltid redo att hjälpa till när det behövs för att säkerställa er brandsäkerhet.

Senast uppdaterad: 04 september 2023